Algemeen

Organisatie

Directie

Vlakveld, W.F.
VLAW
Rector

Afdelingsleiding

Er zijn drie afdelingen te onderscheiden, geformeerd volgens een principe van consistentie in de ontwikkelingsfases van de leerling en de onderwijskundige vormgeving binnen de afdeling. Aan het hoofd van de afdeling staat de afdelingsleider; deze volgt samen met een team van leerjaar coördinatoren en mentoren de voortgang van iedere leerling binnen de afdeling.

Onderbouw

Universalis, havo en atheneum leerjaar 1, 2 en 3

Neter, E.
NTR
Lichamelijke opvoeding
Coördinator leerjaar 1
Bijsterveld, J.
BSD
Lichamelijke opvoeding
Coördinator leerjaar 2
Donker, R.
DONR
Afdelingsleider onderbouw
Dol, D.
DOL
Geschiedenis
Coördinator leerjaar 3

Bovenbouw:

Havo 4 en 5: 

Hoogesteijn, M.
HGS
Coördinator havo
Vertrouwenspersoon
Godsdienst
Zwiggelaar, S.
ZWIS
Afdelingsleider havo 4 en 5

Vwo 4, 5 en 6:

Maas, L.
MAS
Nederlands
Coördinator leerjaar 4 t/m 6 vwo
Baar, C. van
BAR
Afdelingsleider vwo 4, 5 en 6

Decanen

Berg, B. van den
BER
Scheikunde
Decaan VWO
Betacoördinator
Spierings, M.
SPI
Decaan havo
M&O

Het schoolgebouw

Verscholen tussen het groen van de componistenbuurt in Amsterdam-Zuid ligt een fraai schoolgebouw, vormgegeven in de bouwstijl van de befaamde Amsterdamse School: het Hervormd Lyceum Zuid.

Het Hervormd Lyceum Zuid is ontworpen door J. Beijlevelt. Hij stierf echter tijdens de opdracht. Zijn collega J.P.L. Petri Jr. nam het over. Door deze wisseling van architect kon het HLZ pas in 1933 worden opgeleverd.

Het totale complex is gebouwd voor de woningbouwvereniging ‘Samenwerking’. Het bevatte gezinswoningen, woningen voor alleenstaanden en een aantal wijkvoorzieningen: een bibliotheek, een restaurant, een postkantoor, een rijwielstalling en enkele winkels.

De buitenkant van het HLZ heeft elementen die karakteristiek zijn voor de laatste fase van de Amsterdamse School. Dat is te zien aan het ontbreken van veel decoratie en toepassen van rode pannendaken op vrij strakke gevels. Ook zijn de gevels samengesteld uit verschillende delen: in- en uitspringende profielen, hogere en lagere vlakken en stroken met ramen bepalen de compositie. Op deze manier trachtte de architect een gevarieerde aanblik te bereiken, zonder te vervallen in het gebruik van stijlelementen uit de eerste periode. Het ijzeren smeedwerk op de voordeur van het HLZ is ongeveer de enige decoratieve toevoeging aan het schoolgebouw, naast de glas-in-loodramen in de hallen. De strengheid, de functionaliteit en het gebrek aan versierselen die de bouwstijl van het Hervormd Lyceum kenmerken, zijn ongetwijfeld beïnvloed door wat zich destijds op het gebied van architectonische vernieuwing aankondigde. Er ontstond langzamerhand een zakelijke architectuur: de Internationale Stijl.

Lestijden

NOrmaal rooster
1e uur08.30 - 09.15
2e uur09.15 - 10.00 
3e uur 10.00 - 10.45
Pauze10.45 - 11.05
4e uur11.05 - 11.50
5e uur11.50 - 12.35
Pauze12.35 -  13.00 
6e uur13.00 - 13.45
7e uur13.45 - 14.30 
Pauze
14.30 - 14.45
8e uur14.45 - 15.30 
9e uur15.30 - 16.15

Verkort rooster

Verkort rooster
1e uur08.30 - 09.00
2e uur09.00 - 09.30
3e uur09.30 - 10.00
4e uur10.00 - 10.30
Pauze10.30 - 11.00
5e uur11.00 - 11.30
6e uur11.30 - 12.00
7e uur12.00 - 12.30

De Cedergroep

Sinds 1996 maakt het HLZ deel uit van de Cedergroep, een samenwerkingsverband van vijf protestants-christelijke scholen in Amsterdam en Amstelland. Door samenwerking op het gebied van organisatie, financiën en personeel kan de kwaliteit van de aangesloten scholen worden gegarandeerd en verhoogd. Op 1 juni 2000 kwam een bestuurlijke fusie tot stand. Handhaving van de scholen als afzonderlijke onderwijskundige eenheden met een eigen identiteit staat daarbij voorop.

De andere Cederscholen zijn:

Normen en waarden

Wij laten onze leerlingen – tijdens (mentor)lessen – nadenken over wat belangrijk is in het leven. We besteden aandacht aan acceptatie, tolerantie, verdraagzaamheid, respect en openheid. Burgerschapsvorming speelt in dezen natuurlijk ook een belangrijke rol (zie kopje Burgerschapsvorming).

Wij nemen consequent stelling tegen pesten, discriminatie en intolerantie in het algemeen.

Ouders

Het HLZ stimuleert actieve ouderparticipatie. Een leerling brengt een flink deel van zijn tijd door op school, maar brengt nog meer tijd door buiten de school, onder de verantwoordelijkheid van zijn ouders. Het is dus van belang dat school en ouders goed met elkaar communiceren en zo veel mogelijk één lijn trekken.

Ter bevordering van de communicatie organiseert de centrale ouderraad twee ouderklankbordavonden per schooljaar. Dat gebeurt aan de hand van een thema en lopende zaken. De centrale ouderraad komt vijfmaal per jaar bijeen met de schoolleiding. De ouderraad organiseert ieder jaar een thema-avond, waarbij een opvoedkundig thema centraal staat.  De centrale ouderraad fungeert als klankbord voor zowel ouders als directie.

Centrale ouderraad: cor@hlz.nl

De ouderorganisatie op het HLZ

De centrale ouderraad is de spreekbuis van de ouders en verzorgers van de leerlingen van het HLZ. Zij adviseert de schoolleiding namens alle ouders.

De bijeenkomsten van de centrale ouderraad vinden geregeld plaats in het schoolgebouw (van 18.30-22.00 uur). Vanuit reacties van ouders organiseert de commissie avonden thema-avonden over bijvoorbeeld pubergedrag, genotmiddelen, veilig vrijen, toekomst en beroep, thuissituatie en schoolsucces, de spagaat van de opvoeder van een puber en het puberbrein. Omdat de ouders hun mening geven, kan de oudercommissie als klankbord fungeren van de directie over diverse onderwerpen. Deze, en nog veel meer zaken, worden kenbaar gemaakt en besproken in aanwezigheid van een of meer directieleden. Ouders die meer informatie willen, kunnen altijd de commissieleden mailen. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van het mailadres van de centrale ouderraad: cor@hlz.nl

Ga naar www.amsterdam.nl/OKC voor meer info over de OKC’s in Amsterdam.

Ouder- en Kindcentrum

In het Ouder- en Kindcentrum (OKC) kunnen ouders en kinderen terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Bij het OKC zijn onder andere beschikbaar: opvoedadviseurs, jeugdgezondheidszorg, de diëtist en opvoedcursussen. Daarnaast geeft het OKC workshops over bijvoorbeeld pesten op school, agressie en sociale vaardigheden. De OKC’s zijn er voor alle ouders en kinderen.

Er zijn meer dan twintig Ouder- en Kindcentra in Amsterdam. Ouders kunnen in principe elke werkdag terecht bij een OKC bij hen in de buurt. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/OKC.

Ouder- en kindadviseur (OKA) 

De ouder- en kindadviseur helpt bij opvoed- en opgroeivragen van leerlingen en ouders. De ouder- en kindadviseur (Mw. Y. van de Schoor) kan begeleiding van leerlingen op zich nemen, gesprekken voeren met ouders en leerlingen en advies geven aan de mentor, de leerjaarcoördinator of bijvoorbeeld de zorgcoördinator. De ouder- en kindadviseur heeft de bevoegdheid extern door te verwijzen. 

Begeleider Passend Onderwijs (BPO)

De begeleider passend onderwijs (Mw. I. Donkers)begeleidt op het HLZ leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van plannen, organisatie en motivatie. De begeleider passend onderwijs geeft daarnaast handelingsadviezen aan mentor, leerjaarcoördinator en de zorgcoördinator.

De medezeggenschapraad – MR

Vanwege de wet op de medezeggenschap heeft iedere school een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit drie geledingen, gekozen uit en door:

 1. het personeel van de school
 2. ouders van de school
 3. leerlingen van de school

Tezamen én apart hebben de geledingen instemmings- of adviesrecht bij besluiten van het bevoegd gezag in de school, conform de Wet Medezeggenschap op Scholen.De MR krijgt tenminste eenmaal per jaar schriftelijk informatie over het beleid en de beleidsvoornemens van het bestuur ten aanzien van financiën, organisatie en onderwijs.

Algemene taken van de MR

 • bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg
 • waken voor discriminatie van welke aard dan ook
 • bevorderen van de gelijke behandeling van mannen en vrouwenverslag leggen aan de schoolgemeenschap over zijn werkzaamheden en overleggen met de geledingen op school.

Binnen de Tweede Fase kan een leerling zijn benoeming binnen de MR beschouwen als verrichte studielast en deze toevoegen aan zijn plus-document.

Samengevat

Herfstvakantie
Week 43

Kerstvakantie
Week 52 + 1

Voorjaarsvakantie
Week 9

Meivakantie
Week 18 + 19

Zomervakantie
Week 30 t/m 35

Vakanties en belangrijke mededelingen

Vakantie/vrije dagVan-tot
Herfstvakantie22 oktober 2018t/m26 oktober 2018
Kerstvakantie24 december 2018t/m4 januari 2019
Voorjaarsvakantie18 februari 2019t/m22 februari 2019
Goede vrijdag19 april 2019
2e paasdag22 april 2019
Meivakantie23 april 2019t/m3 mei 2019
Hemelvaartsdag30 mei 2019t/m31 mei 2019
2e Pinksterdag10 juni 2019
Zomervakantie13 juli 2019t/m25 augustus 2019

Informatieavonden nieuwe brugklassen

wo 13 en do 14 februari 2019

Activiteiten

Wij vinden het heel belangrijk dat er naast de studie ook voldoende ruimte is voor activiteiten buiten het normale lesrooster. Zo organiseert onze school regelmatig sportevenementen als basketbal, tafeltennis, voetbal, hockey en een schaatsdag. Bovendien staan toneeluitvoeringen en muziekavonden op de agenda.

Reizen

In de brugklas bieden we, zoals gezegd, een kennismakingskamp aan in Heino en de leerlingen in de tweede klas gaan naar de Ardennen. Voor de leerlingen in de derde klas wordt een dagtrip naar Brussel en/of Antwerpen georganiseerd. Een studiereis naar Rome, Edinburgh, Sevilla, Berlijn en Nice in vwo 5 en havo 4 vormt vanzelfsprekend een hoogtepunt. Internationale uitwisselingen met een school in Duitsland en een school in Frankrijk versterken het gevoel Europees burger te zijn en sinds dit jaar bestaat er een samenwerkingsverband vanuit Erasmus+ waar wij met een vijftal andere Europese landen aan deelnemen.

Wij vinden het heel belangrijk dat er naast de studie ook voldoende ruimte is voor activiteiten buiten het normale lesrooster. Zo organiseert onze school regelmatig sportevenementen als basketbal, tafeltennis, voetbal, hockey en een schaatsdag. Bovendien staan toneeluitvoeringen en muziekavonden op de agenda.

Schoolfeesten

De feestcommissie van onze school organiseert minstens één keer per jaar een knallend schoolfeest voor alle leerlingen van de school. Dit feest vindt plaats in de laatste schoolweek. De eerste en tweedeklassers verlaten dit schoolfeest op een ander aan te geven tijdstip dat ligt voor de eindtijd. De eerste en tweede klassen hebben in de eerste periode een feest in school. De eindexamenleerlingen organiseren vlak voor de kerstvakantie een galabal. Alle feesten zijn alcoholvrij.

Filmclub

Sinds 1996 bekwamen leerlingen van het HLZ zich onder leiding van een docent in het maken van filmopnames. Zo worden reportages gemaakt van allerlei activiteiten in en rond de school. De resultaten van vele uurtjes inspanning kunnen worden bekeken op http://vimeo.com/hlzoom. Contact via de homepage: www.hlz.nl of hlzoom@hlz.nl. Onze leerlingen winnen regelmatig (internationale) prijzen als de films meedingen in competities op filmfestivals. Zo hebben wij al vier maal de eerste prijs gewonnen op het Nationaal Filmfestival voor Scholieren.

Specifieke activiteiten

De school organiseert ingegeven vanuit onze ambitie en onze identiteit een aantal specifieke activiteiten. Deze zijn o.a.:

 • mondiale bewustwording (eerste leerjaar),
 • Grenzeloos Lekker (tweede leerjaar),
 • maatschappelijke stage (derde leerjaar havo, vierde leerjaar vwo) en arbeidsoriëntatie vwo 5 en havo 4. De maatschappelijke stage stelt leerlingen uit HAVO 3 en VWO 4 in de gelegenheid te ervaren van betekenis te zijn voor mensen in de onmiddellijke omgeving bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg
 • coach zijn voor medeleerlingen uit klas 1 en 2 (bovenbouw),
 • International Award for Young People (klas 3 en hoger).
 • internationalisering