Begeleiding

Begeleiding en introductie in leerjaar 1

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs kan voor een kind best groot zijn. Op het HLZ proberen wij die overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor de leerlingen uit klas 1 drie introductiedagen. Deze dagen zijn gevuld met een programma dat gericht is op kennismaking met elkaar, met de mentor, met de rest van de school en met de buurt. Ook besteden wij aandacht aan essentiële studievaardigheden, zodat leerlingen goed van start kunnen gaan.

In de derde schoolweek gaan de brugklassers op kamp naar Heino. Daar werken ze op een ongedwongen manier samen aan onderwijsprojecten. Het kamp is voor veel leerlingen een hoogtepunt in het eerste jaar. Na het introductieprogramma voelen de ‘bruggers’ zich helemaal thuis op het HLZ en maken zij deel uit van een hechte en kleine gemeenschap waar leerlingen, docenten en andere medewerkers elkaar kennen.

Gedurende het jaar heeft uw kind wekelijks ontmoetingen met de mentor tijdens de mentorles. De mentor is een persoonlijke coach die leerlingen helpt bij het ‘leren leren’: hoe plan je je huiswerk, hoe maak je samenvattingen en hoe bereid je je voor op toetsen? De mentor organiseert klassenactiviteiten en onderhoudt de contacten met u als ouders. Tijdens het studiejaar heeft de mentor geregeld contact met u over de vorderingen van uw kind en geeft u informatie over de actuele stand van zaken. Dit gebeurt onder andere tijdens tienminutengesprekken. Naast de mentor is er een leerjaarcoördinator en een afdelingsleider die uw kind in klas 1 begeleiden en de ontwikkeling in de gaten houden.

Op het HLZ vinden wij aandacht en zorg voor elkaar belangrijk. Om die reden zet een groep ouderejaarsleerlingen zich in als brugklascoach. Elke klas heeft twee brugklascoaches. Zij houden het hele jaar intensief contact met de eersteklassers en gaan mee op kamp.

Pesten

Ontoelaatbaar gedrag, zoals pesten, tolereren we niet op het HLZ. We pakken dit vroegtijdig aan.  Waar nodig corrigeren we ongewenst gedrag. Tijdens de mentorlessen in de brugklassen besteden we hier uitgebreid aandacht aan. Mocht u signalen krijgen van pestgedrag dan is het van belang om dit zo snel mogelijk te melden bij de mentor van uw zoon of dochter. De mentor wordt, waar nodig, hierin ondersteund door twee docenten met de rol van pestcoördinator: mevrouw drs. E. Orsel (ors@hlz.nl) en mevrouw drs. K. Lievens (liv@hlz.nl). Zij kunnen indien nodig bemiddelen. 

Orsel, E.
ORS
Nederlands
Lievens, K.G.M.
LIV
Nederlands

Huiswerkbegeleiding

De mentor biedt uw kind huiswerkbegeleiding tijdens de mentorlessen, door aandacht te besteden aan leren leren, organiseren en plannen. U als ouder kunt uw kind begeleiden en monitoren bij het maken van het huiswerk. In de eerste twee leerjaren maken we gebruik van, speciaal voor het HLZ ontworpen, papieren agenda’s. Ons is gebleken dat leerlingen beter leren plannen door zelf huiswerk en cijfers te noteren in de agenda. Zij leren ook verantwoordelijkheid te nemen in de communicatie over resultaten en huiswerk naar u als ouder. In de hogere leerjaren worden huiswerk en resultaten leerlingvolgsysteem (LVS) Magister gezet U kunt er voor kiezen om daar in te zien welk huiswerk uw kind moet maken, en of het zich aan de afspraken houdt. Wij verwachten dat onze leerlingen u zelf op de hoogte houden. De notatie HV staat voor huiswerk niet of onvoldoende gemaakt/geleerd. De notatie BV staat voor boeken of ander materiaal voor de les vergeten.

Op het HLZ kunnen leerlingen extra begeleiding ontvangen in de vorm van bijles van oudere leerlingen. Dit noemen wij BOS-lessen. Daarnaast verzorgen professionals van Lyceo dagelijks huiswerkbegeleiding, coaching en bijles in ons schoolgebouw. In de eerste twee leerjaren is er een zogenaamde kernuren-band waar leerlingen die dat nodig hebben extra lessen kunnen volgen in Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen.

Onderzoek naar dyslexie en dyscalculie

Er zijn leerlingen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, terwijl hun intelligentie hoog genoeg is om het onderwijs op havo- of vwo-niveau te kunnen volgen. Soms is op de basisschool al geconstateerd dat bij een leerling sprake is van dyslexie of dyscalculie. In een enkel geval heeft een leerling zichzelf al strategieën aangeleerd, waardoor de problemen zich helemaal niet of pas op het voortgezet onderwijs openbaren.

Omdat wij al onze leerlingen goed willen begeleiden, nemen wij aan het begin van het eerste leerjaar een aantal signaleringstoetsen af: taaltoetsen ( Nederlands en Engels ) en rekentoetsen. Door middel van deze toetsen proberen we te achterhalen wat het taal- en rekenniveau van de leerling is. Aan het einde van het jaar wordt er nog een aantal signaleringstoetsen afgenomen; zo houden wij zicht op de voortgang van de getoetste vaardigheden. Na afloop van beide signaleringsrondes ontvangt u een brief met de uitslag van de toetsen. Indien nodig geven wij advies over een mogelijke vervolgstap. Leerlingen die bij de eerste signaleringsronde opvallen doen na de herfstvakantie een aantal vervolgtoetsen. Als het resultaat van de vervolgtoetsen onvoldoende is, zullen wij u aanraden uw kind verder te laten onderzoeken.

Kernbanduren

We zien dat sommige leerlingen vanuit de basisschool met een achterstand op kernvakken instromen. Ook zien we dat sommige leerlingen moeten wennen aan het tempo op de middelbare school. In de reguliere lessen wordt hier natuurlijk aandacht aan besteed, maar dat volstaat niet altijd. Om de kans op goede aansluiting te vergroten, hebben we in jaarlaag 1 en 2 kernbanduren. Uw kind kan op basis van de ervaringen van de docent of op basis van de signaleringstoetsen worden uitgenodigd aan deze lessen deel te nemen. Het volgen van deze lessen is dan verplicht.

Decanen

De decanen ondersteunen uw kind bij de profiel- en studiekeuze. De decaan van de havo-afdeling is mevrouw drs. M. Spierings (spi@hlz.nl). De decaan van de vwo-afdeling is mevrouw drs. B. v.d. Berg (ber@hlz.nl). Beide decanen zijn via de mail bereikbaar voor advies en het maken van een afspraak.

Spierings, M.
SPI
Decaan havo
M&O
Berg, B. van den
BER
Scheikunde
Decaan VWO
Betacoördinator

Profielkeuze

In het derde leerjaar kiest uw zoon of dochter een profiel dat vanaf de vierde klas gevolgd wordt. Er zijn vier profielen: Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek, Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij. Elk profiel kent een aantal verplichte vakken. In het derde leerjaar ontvangt u hierover uitgebreide informatie. Bij de profielkeuze wordt uw kind ondersteund door de mentor en de decanen.

Naast de verplichte vakken uit het profiel maakt uw kind een keuze uit het zogeheten vrije deel. Het vrije deel omvat tevens een aantal door de school verplichte onderdelen. Die bestaan uit de loopbaanoriëntatie in vwo 5 en havo 4, de maatschappelijke stage in havo 3 en vwo 4, de studiereis in havo 4 en vwo 5, de actieve deelneming aan de studiebegeleiding en het profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is de eindscriptie, een verplicht examenonderdeel dat samen met ckv, maatschappijleer en godsdienst het combinatiecijfer vormt. Meer informatie hierover is te vinden bij de slaag-/zakregeling. 

In de periode tussen de herfst- en de voorjaarsvakantie krijgen de derdeklassers zes keuzebegeleidingslessen. Daarin wordt duidelijk gemaakt met welke factoren ze rekening moeten houden bij het kiezen van het profiel en maken ze kennis met het beroepenland. Alle beroepen zijn in sectoren ingedeeld, zodat er alvast in grote lijnen een beroepskeuze kan worden gemaakt naar aanleiding van een beroepeninteressetest.

In klas drie wordt uitgebreid aandacht besteed aan de profielkeuze. Het is zowel voor de school als de leerling van belang dat leerlingen tot een juiste profiel- en pakketkeuze komen. In mentorlessen, vaklessen en voorlichtingsavonden krijgen leerlingen dan ook uitgebreid informatie die kan ondersteunen bij deze keuze.

Rond februari/ maart vullen de leerlingen een voorlopige profielkeuze in. Docenten zullen op deze keuze reageren in de vorm van een advies. Daar waar het advies van een docent negatief is, maakt de leerling (in samenspraak met de docent) een verbeterplan, met als doel de docent in de maanden erna te overtuigen van de haalbaarheid. Ongeveer zes weken later maakt de leerling zijn/haar definitieve keuze. Het advies is niet bindend, maar we hechten er wel veel waarde aan. We gaan er vanuit dat dit voor de leerling en ouders ook geldt.

De oorspronkelijke cijferbepaling voor de keuze van wiskunde B en natuurkunde is met ingang van dit schooljaar niet meer van kracht. Wel wordt er door de docenten een onderbouwd advies gegeven. We gaan ervan uit dat deze adviezen worden gevolgd.

Als uw kind extra vakken wil volgen, dan proberen we te zoeken naar een maatwerkoplossing. Omdat extra vakken veel extra druk op het rooster leggen, kunnen wij geen plaatsingsgarantie bieden. Daar waar een extra vak niet is ingeroosterd, kan de leerling door middel van “sprokkelen” onderzoeken of het vak alsnog gevolgd kan worden. Sprokkelen betekent dat er in overleg met mentor en vakdocenten andere lessen niet gevolgd worden, ten behoeve van het volgen van het extra vak.

Studiekeuze

Voor de regio Amsterdam is er een jaarlijkse studievoorlichtingsbijeenkomst. Het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en de universiteiten geven hier informatie over hun opleidingen. Leerlingen uit de vierde, vijfde en zesde klas kunnen zich daarnaast opgeven voor herfstvakantiecursussen bij bedrijven en voor open dagen van mbo’s, hbo’s en universiteiten. Uw zoon of dochter ontvangt hierover tijdig informatie van ons.

Een vast programmapunt in havo 4 en vwo 5 is de loopbaanoriëntatie (LOB). Hierbij staan twee zaken centraal: het leren door doen (ervaringsleren) en het leren via een thema (arbeid). De leerlingen werken in het kader van dit project een week in een bedrijf. Ze leren daardoor wat het betekent werknemer te zijn in een bedrijf of organisatie waar hun belangstelling naar uitgaat. Deze week geeft een flinke impuls aan de oriëntatie op studierichting en beroep. Daarnaast organiseert het HLZ een beroepenvoorlichtingsavond waarbij onze leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar kunnen spreken met een beroepsbeoefenaar van hun keuze.

Als leerlingen ondanks of misschien juist door alle informatie niet weten wat zij moeten kiezen, kan een individueel gesprek met een schooldecaan uitkomst bieden. Decaan en leerling bekijken systematisch alle mogelijkheden om tot een keuze te komen. Leerlingen kunnen eveneens bij de decanen terecht voor zaken als tegemoetkoming studiekosten, huisvesting en verandering van schooltype. Leerlingen uit havo 4 en vwo 5 kunnen deelnemen aan het aansluitingsproject voortgezet onderwijs – hoger onderwijs.

Extra leerondersteuning

Leerlingen met een (leer-)handicap kunnen in aanmerking komen voor een aantal ondersteunende maatregelen. Het is nodig om een officiële verklaring af te geven aan de leerjaarcoördinator. De maatregelen zijn bedoeld om leerlingen zo goed en zo lang mogelijk te laten deelnemen aan het reguliere lesprogramma. Voor welke ondersteunende maatregelen een leerling in aanmerking komt, hangt af van zijn/haar problematiek. Voor het overige worden zij net zo behandeld en beoordeeld als andere leerlingen. Het HLZ biedt de mogelijkheid extra begeleiding en remedial teaching aan te vragen. Uitgebreidere programma’s dan de standaardvoorzieningen komen voor rekening van de ouders.

Voor meer informatie en eventuele aanvragen voor extra begeleiding kunt u een e-mail sturen naar <a href="mailto:dkr@hlz.nl">dkr@hlz.nl</a>

Begeleider Passend Onderwijs

De begeleider Passend Onderwijs is mevrouw I. Donkers. Via de mentor kan besproken worden of hulp van de BPO-er een geschikte vorm van ondersteuning is. Zij begeleidt onze leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van plannen, organisatie en motivatie. De begeleider passend onderwijs geeft daarnaast adviezen aan de mentor, de leerjaarcoördinator en de zorgcoördinator.

Donker, R.
DONR
Afdelingsleider onderbouw

Speciale leerlingenbegeleiding

Leerlingen die persoonlijke problemen willen bespreken kunnen terecht bij hun mentor of een leraar in wie ze vertrouwen stellen. In speciale gevallen kunnen leerlingen via de leerjaarcoördinator een gesprek aanvragen met onze speciale leerlingenbegeleider, de zorgcoördinator mevrouw E. van Wissen (wss@hlz.nl). Deze heeft geregeld overleg met externe deskundigen als schoolarts en verpleegkundige, een medewerker Bureau Jeugdzorg en de leerplichtambtenaar. Deze hulp- en adviesverleners komen bovendien regelmatig naar school waar ze voor de leerlingen beschikbaar zijn. De namen en adressen van diverse deskundigen vindt u in de volgende paragrafen.

Mevrouw M. Hoogesteijn (hgs@hlz.nl) is de counselor van het HLZ. Als de weg naar formele begeleiding niet nodig of (nog) onduidelijk is, kunnen uw kind en u bij haar terecht.

Wissen, E. van
WSS
Zorgcoördinator
Hoogesteijn, M.
HGS
Coördinator havo
Vertrouwenspersoon
Godsdienst
Meer informatie vindt u <a href="https://www.amsterdam.nl/OKC">hier.</a>

Ondersteuning bij opvoeding en opgroeien

In het Ouder- en Kindcentrum (OKC) kunnen alle ouders en kinderen terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Bij het OKC zijn onder anderen opvoedadviseurs, jeugdgezondheidszorg en diëtisten beschikbaar. Het OKC geeft opvoedcursussen en workshops over bijvoorbeeld pesten op school, agressie en sociale vaardigheden. Er zijn meer dan twintig OKC’s in Amsterdam. 

De ouder- en kindadviseur helpt bij opvoed- en opgroeivragen van leerlingen en ouders. De ouder- en kindadviseur mevrouw Y. van de Schoor (y.vandeschoor@oktamsterdam.nl)  kan begeleiding van leerlingen op zich nemen, gesprekken voeren met ouders en leerlingen en advies geven aan de mentor, de leerjaarcoördinator of bijvoorbeeld de zorgcoördinator. De ouder- en kindadviseur heeft de bevoegdheid extern door te verwijzen. 

Schoolarts

Leerlingen worden in klas 2 en 4 gescreend door de jeugdgezondheidszorg. Dit gebeurt via een vragenlijst en een bezoek van een van de medewerkers van de schoolartsendienst die aan onze school verbonden is. De medewerkers zijn:

Mevrouw L. Licht, schoolarts, llicht@ggd.amsterdam.nl

Mevrouw P. Kuiper, schoolverpleegkundige, pkuiper@ggd.amsterdam.nl

Mevrouw F. Snijders, assistente schoolgezondheidszorg

U kunt in contact komen met de schoolartsendienst via H. de Keijserstraat 14, 1073 TH Amsterdam, T 020-5555719.

Voorzieningen voor zieke leerlingen

De gemeente Amsterdam kent diverse voorzieningen voor zieke leerlingen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Wanneer een leerling langdurig ziek thuis is: 
Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Thuis in Amsterdam, Jantien Taams Hendriks
W www.huisonderwijsamsterdam.nl
T 0299-374242

Tijdens of na een opname in een niet-academisch ziekenhuis of revalidatiecentrum:
Advies- en begeleidingscentrum ABC, Erna Hartogensis, Eddy Dirkmaat
W www.hetabc.nl
T 020-7990010 

Wanneer een leerling behandeld wordt in een academisch ziekenhuis (VUmc, Emma Kinderziekenhuis/AMC):
Educatieve Voorziening (www.ziezon.nl), Carla Hendriks
T 020-5668952