Begeleiding

Begeleiding en introductie in leerjaar 1

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs kan voor een kind best groot zijn. Op het HLZ proberen wij die overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor de leerlingen uit klas 1 drie introductiedagen. Deze dagen zijn gevuld met een programma dat gericht is op kennismaking met elkaar, met de mentor, met de rest van de school en met de buurt. Ook besteden wij aandacht aan essentiële studievaardigheden, zodat leerlingen goed van start kunnen gaan.

In de derde schoolweek gaan de brugklassers op kamp naar Heino. Daar werken ze op een ongedwongen manier samen aan onderwijsprojecten. Het kamp is voor veel leerlingen een hoogtepunt in het eerste jaar. Na het introductieprogramma voelen de ‘bruggers’ zich helemaal thuis op het HLZ en maken zij deel uit van een hechte en kleine gemeenschap waar leerlingen, docenten en andere medewerkers elkaar kennen.

Gedurende het jaar heeft uw kind wekelijks ontmoetingen met de mentor tijdens de mentorles. De mentor is een persoonlijke coach die leerlingen helpt bij het ‘leren leren’: hoe plan je je huiswerk, hoe maak je samenvattingen en hoe bereid je je voor op toetsen? De mentor organiseert klassenactiviteiten en onderhoudt de contacten met u als ouders. Tijdens het studiejaar heeft de mentor geregeld contact met u over de vorderingen van uw kind en geeft u informatie over de actuele stand van zaken. Dit gebeurt onder andere tijdens tienminutengesprekken. Naast de mentor is er een leerjaarcoördinator en een afdelingsleider die uw kind in klas 1 begeleiden en de ontwikkeling in de gaten houden.

Op het HLZ vinden wij aandacht en zorg voor elkaar belangrijk. Om die reden zet een groep ouderejaarsleerlingen zich in als brugklascoach. Elke klas heeft twee brugklascoaches. Zij houden het hele jaar intensief contact met de eersteklassers en gaan mee op kamp.

Pesten

In het brugklasprogramma wordt aandacht besteed aan samen-werken en samen-leren. Hoe om te gaan met onderlinge problemen en wrijving is daar onderdeel van. Daar waar de problemen niet goed worden opgelost en er sprake is van bijvoorbeeld pesten, zullen we ook extra aandacht geven en eventueel stappen zetten. De mentor wordt, waar nodig, hierin ondersteund door twee docenten met de rol van pestcoördinator: mevrouw drs. E. Orsel (ors@hlz.nl) en mevrouw drs. K. Lievens (liv@hlz.nl). Zij kunnen indien nodig bemiddelen.

Mocht u signalen krijgen van pestgedrag dan is het van belang om dit zo snel mogelijk te melden bij de mentor van uw zoon of dochter.

Orsel, E.
ORS
Nederlands
Lievens, mw. drs. K.G.M.
LIV
Nederlands

Huiswerkbegeleiding

De mentor biedt uw kind huiswerkbegeleiding tijdens de mentorlessen, door aandacht te besteden aan leren leren, organiseren en plannen. U als ouder kunt uw kind begeleiden en monitoren bij het maken van het huiswerk. In de eerste twee leerjaren maken we gebruik van, speciaal voor het HLZ ontworpen, papieren agenda’s. Ons is gebleken dat leerlingen beter leren plannen door zelf huiswerk en cijfers te noteren in de agenda. Zij leren ook verantwoordelijkheid te nemen in de communicatie over resultaten en huiswerk naar u als ouder. In de hogere leerjaren worden huiswerk en resultaten leerlingvolgsysteem (LVS) Magister gezet U kunt er voor kiezen om daar in te zien welk huiswerk uw kind moet maken, en of het zich aan de afspraken houdt. Wij verwachten dat onze leerlingen u zelf op de hoogte houden. De notatie HV staat voor huiswerk niet of onvoldoende gemaakt/geleerd. De notatie BV staat voor boeken of ander materiaal voor de les vergeten.

Op het HLZ kunnen leerlingen extra begeleiding ontvangen in de vorm van bijles van oudere leerlingen. Dit noemen wij BOS-lessen. Daarnaast verzorgen professionals van Lyceo dagelijks huiswerkbegeleiding, coaching en bijles in ons schoolgebouw. In de eerste twee leerjaren is er een zogenaamde kernuren-band waar leerlingen die dat nodig hebben extra lessen kunnen volgen in Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen.

Studiezaal

Vorig jaar zijn we gestart met een studiezaal. De hele dag door zijn alle leerlingen welkom om in de studiezaal te studeren. Vanaf 13.30 uur worden de medewerkers bijgestaan door studenten en docenten die onze leerlingen komen ondersteunen. Bij hen kunnen ze terecht voor vakgerichte vragen, maar ook voor planningsvragen en studievaardigheden

Onderzoek naar dyslexie en dyscalculie

Er zijn leerlingen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, terwijl hun intelligentie hoog genoeg is om het onderwijs op havo- of vwo-niveau te kunnen volgen. Soms is op de basisschool al geconstateerd dat bij een leerling sprake is van dyslexie of dyscalculie. In een enkel geval heeft een leerling zichzelf al strategieën aangeleerd, waardoor de problemen zich helemaal niet of pas op het voortgezet onderwijs openbaren.

Omdat wij al onze leerlingen goed willen begeleiden, nemen wij aan het begin van het eerste leerjaar een aantal signaleringstoetsen af: taaltoetsen ( Nederlands en Engels ) en rekentoetsen. Door middel van deze toetsen proberen we te achterhalen wat het taal- en rekenniveau van de leerling is. Aan het einde van het jaar wordt er nog een aantal signaleringstoetsen afgenomen; zo houden wij zicht op de voortgang van de getoetste vaardigheden. Na afloop van beide signaleringsrondes ontvangt u een brief met de uitslag van de toetsen. Indien nodig geven wij advies over een mogelijke vervolgstap. Leerlingen die bij de eerste signaleringsronde opvallen doen na de herfstvakantie een aantal vervolgtoetsen. Als het resultaat van de vervolgtoetsen onvoldoende is, zullen wij u aanraden uw kind verder te laten onderzoeken.

Studiebegeleiding in de Tweede Fase

De leerlingen zijn in de eerste drie leerjaren van de onderbouw gestimuleerd zo actief en zelfstandig mogelijk met de leerstof om te gaan. De studievaardigheidslessen en de vaklessen sluiten op elkaar aan. In de bovenbouw gaan we hiermee door.

Actief en zelfstandig leren is belangrijk op het HLZ. We spreken op onze school van (be)geleide zelfstandigheid. De mentor spreekt zijn mentorgroep wekelijks. Op initiatief van uw kind kan ook tussentijds worden afgesproken.

De Tweede Fase en het examen stellen hoge eisen aan de leerling. Gezien het drukke programma is de planningsvaardigheid erg belangrijk. De mentor ondersteunt en bewaakt de voortgang, samen met de ouders.

Kernbanduren

We zien dat sommige leerlingen vanuit de basisschool met een achterstand op kernvakken instromen. Ook zien we dat sommige leerlingen moeten wennen aan het tempo op de middelbare school. In de reguliere lessen wordt hier natuurlijk aandacht aan besteed, maar dat volstaat niet altijd. Om de kans op goede aansluiting te vergroten, hebben we in jaar laag 1 en 2 ondersteuningsuren voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde, de zogenaamde kernbanduren. Uw kind kan op basis van de ervaringen van de docent of op basis van de signaleringstoetsen worden uitgenodigd aan deze lessen deel te nemen.

Decanen

De decanen ondersteunen de leerlingen bij de profiel- en studiekeuze. De decaan van de onderbouw havo/vwo is de heer drs. D. Dol (DOL@hlz.nl). De decaan van de havo-afdeling bovenbouw is mevrouw S. Dockx MA (DKX@hlz.nl). De decaan van de vwo-afdeling bovenbouw is mevrouw drs. B. v.d. Berg (BER@hlz.nl). De decanen zijn via de mail bereikbaar voor advies en het maken van een afspraak. De decanen informeren leerlingen en ouders regelmatig over de activiteiten waaraan deelgenomen kan worden.

Berg, mw. drs. B. van den
BER
Scheikunde
Decaan VWO
Betacoördinator

Profielkeuze

In het derde leerjaar kiest de leerling een profiel dat vanaf de vierde klas gevolgd wordt. Er zijn vier profielen: Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek, Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij. De vakken die het HLZ aanbiedt per profiel kunt u vinden via de website. Bij de profielkeuze wordt de leerling ondersteund door de mentor en de decaan onderbouw. Aan het einde van klas twee en vanaf de start in klas drie wordt aandacht besteed aan de profielkeuze. In klas drie wordt uitgebreid aandacht besteed aan de profielkeuze. Het is van belang dat leerlingen tot een juiste profiel- en pakketkeuze komen. In mentorlessen, vaklessen en voorlichtingsactiviteiten krijgen leerlingen dan ook uitgebreid informatie die kan ondersteunen bij deze keuze. Als een leerling extra vakken wil volgen, dan proberen we te zoeken naar een maatwerkoplossing. Omdat extra vakken veel druk op het rooster leggen, kunnen wij ondanks het zoeken naar een maatwerkoplossing geen plaatsingsgarantie bieden.

LOB

In de bovenbouw wordt aandacht besteed aan LOB, loopbaanontwikkeling en -begeleiding. Leerlingen krijgen in de mentorlessen oriënterende en verdiepende activiteiten over HO-instellingen en studiemogelijkheden aangeboden. Zo biedt het HLZ-leerlingen aan om studiekeuze- en interessetesten uit te voeren. Daarnaast worden leerlingen onder meer in de gelegenheid gesteld om open dagen te bezoeken, deel te nemen aan meeloopdagen/proefstuderen en masterclasses te volgen. Alle activiteiten hebben als doel dat een leerling weet waaruit hij kan kiezen en weet wat bij zijn interesse en mogelijkheden past om uiteindelijk tot een weloverwogen studiekeuze te komen.

Studiekeuze

Voor de regio Amsterdam is er een jaarlijkse studievoorlichtingsbijeenkomst. Het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en de universiteiten geven hier informatie over hun opleidingen. Leerlingen uit de vierde, vijfde en zesde klas kunnen zich daarnaast opgeven voor herfstvakantiecursussen bij bedrijven en voor open dagen van mbo’s, hbo’s en universiteiten. Uw zoon of dochter ontvangt hierover tijdig informatie van ons.

Een vast programmapunt in havo 4 en vwo 5 is de loopbaanoriëntatie (LOB). Hierbij staan twee zaken centraal: het leren door doen (ervaringsleren) en het leren via een thema (arbeid). De leerlingen werken in het kader van dit project een week in een bedrijf. Ze leren daardoor wat het betekent werknemer te zijn in een bedrijf of organisatie waar hun belangstelling naar uitgaat. Deze week geeft een flinke impuls aan de oriëntatie op studierichting en beroep. Daarnaast organiseert het HLZ een beroepenvoorlichtingsavond waarbij onze leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar kunnen spreken met een beroepsbeoefenaar van hun keuze.

Als leerlingen ondanks of misschien juist door alle informatie niet weten wat zij moeten kiezen, kan een individueel gesprek met een schooldecaan uitkomst bieden. Decaan en leerling bekijken systematisch alle mogelijkheden om tot een keuze te komen. Leerlingen kunnen eveneens bij de decanen terecht voor zaken als tegemoetkoming studiekosten, huisvesting en verandering van schooltype. Leerlingen uit havo 4 en vwo 5 kunnen deelnemen aan het aansluitingsproject voortgezet onderwijs – hoger onderwijs.

Extra leerondersteuning

Leerlingen leren veel in de lessen. Soms is het nodig om leerlingen ook buiten de les om te ondersteunen, bijvoorbeeld in het omgaan met een (leer-)handicap. Zij kunnen in aanmerking komen voor een aantal ondersteunende faciliteiten. Een team van zorgmedewerkers staat voor hen klaar. Op de begane grond is een plusvoorziening voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. De inzet is telkens om leerlingen zo goed en zo lang mogelijk te laten deelnemen aan het reguliere lesprogramma. Voor welke ondersteunende maatregelen een leerling in aanmerking komt, hangt af van zijn/haar ondersteuningsbehoefte. Voor bepaalde faciliteiten, zoals bijvoorbeeld tijdsverlenging bij toetsen, is het wel nodig om een officiële verklaring af te geven aan de leerjaarcoördinator. Voor het overige worden zij net zo behandeld en beoordeeld als andere leerlingen. Het HLZ biedt de mogelijkheid extra begeleiding en remedial teaching aan te vragen.

Voor meer informatie en eventuele aanvragen voor extra begeleiding kunt u een e-mail sturen naar dkr@hlz.nl

Begeleider Passend Onderwijs

De begeleider Passend Onderwijs is mevrouw S. Butters (buts@hlz.nl) . Via de mentor kan besproken worden of hulp van de BPO-er een geschikte vorm van ondersteuning is. Zij begeleidt onze leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van plannen, organisatie en motivatie. De begeleider passend onderwijs geeft daarnaast adviezen aan de mentor, de leerjaarcoördinator en de zorgcoördinator. Leerlingen die wat structureler begeleid willen worden kunnen terecht bij de begeleiders van de plusvoorziening. Dat zijn mevrouw Dallmer (dalr@hlz.nl) en mevrouw Wagenmans (wagm@hlz.nl).

Donker, dhr. R.
DONR
Afdelingsleider onderbouw

Speciale leerlingenbegeleiding

Leerlingen die persoonlijke problemen willen bespreken kunnen terecht bij hun mentor of een leraar in wie ze vertrouwen stellen. In speciale gevallen kunnen leerlingen via de leerjaarcoördinator een gesprek aanvragen met onze speciale leerlingenbegeleiders, de zorgcoördinatoren, voor de onderbouwleerlingen is dat mevrouw Oprel (oprl@hlz.nl) voor de bovenbouwleerlingen is dat mevrouw E. Van Wissen, tijdelijk vervangen door mevrouw E. van Eijk (eija@hlz.nl). Zij hebben geregeld overleg met externe deskundigen als schoolarts en verpleegkundige, een medewerker Bureau Jeugdzorg en de leerplichtambtenaar. Deze hulp- en adviesverleners komen bovendien regelmatig naar school waar ze voor de leerlingen beschikbaar zijn. De namen en adressen van diverse deskundigen vindt u in de volgende paragrafen.

Mevrouw M. Hoogesteijn (hgs@hlz.nl) is de counselor van het HLZ. Als de weg naar formele begeleiding niet nodig of (nog) onduidelijk is, kunnen uw kind en u bij haar terecht.

Hoogesteijn, mw. M.
HGS
Coördinator havo
Vertrouwenspersoon
Godsdienst
Meer informatie vindt u hier.

Ondersteuning bij opvoeding en opgroeien

In het Ouder- en Kindcentrum (OKC) kunnen alle ouders en kinderen terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Bij het OKC zijn onder anderen opvoedadviseurs, jeugdgezondheidszorg en diëtisten beschikbaar. Het OKC geeft opvoedcursussen en workshops over bijvoorbeeld pesten op school, agressie en sociale vaardigheden. Er zijn meer dan twintig OKC’s in Amsterdam. Meer informatie vindt u hier. (www.amsterdam.nl/OKC)

De ouder- en kindadviseur helpt bij opvoed- en opgroeivragen van leerlingen en ouders. De ouder- en kindadviseur de heer J. Tegenbosch (j.tegenbosch@oktamsterdam.nl)  kan begeleiding van leerlingen op zich nemen, gesprekken voeren met ouders en leerlingen en advies geven aan de mentor, de leerjaarcoördinator of bijvoorbeeld de zorgcoördinator. De ouder- en kindadviseur heeft de bevoegdheid extern door te verwijzen. 

Schoolarts

Leerlingen worden in klas 2 en 4 gescreend door de jeugdgezondheidszorg. Dit gebeurt via een vragenlijst en een bezoek van een van de medewerkers van de schoolartsendienst die aan onze school verbonden is. De medewerkers zijn:

Mevrouw L. Licht, schoolarts, llicht@ggd.amsterdam.nl

Mevrouw Elouahmani, schoolverpleegkundige, kelouahmani@ggd.amsterdam.nl

U kunt in contact komen met de schoolartsendienst via H. de Keijserstraat 14, 1073 TH Amsterdam, T 020-5555719.

Voorzieningen voor zieke leerlingen

De gemeente Amsterdam kent diverse voorzieningen voor zieke leerlingen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Wanneer een leerling langdurig ziek thuis is: 
Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Thuis in Amsterdam, Jantien Taams Hendriks
W www.huisonderwijsamsterdam.nl
T 0299-374242

Tijdens of na een opname in een niet-academisch ziekenhuis of revalidatiecentrum:
Advies- en begeleidingscentrum ABC, Erna Hartogensis, Eddy Dirkmaat
W www.hetabc.nl
T 020-7990010 

Wanneer een leerling behandeld wordt in een academisch ziekenhuis (VUmc, Emma Kinderziekenhuis/AMC):
Educatieve Voorziening (www.ziezon.nl), Carla Hendriks
T 020-5668952 

Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school

Ondersteuning bij taal- en rekenen

Hoe werkt de school hieraan?

Taal

We hebben op school een remedial teacher taal. De remedial teacher neemt vroeg in het jaar in klas 1 signaleringstoetsen af. Vanaf april worden de vervolgtoetsen afgenomen in leerjaar 1, 2 en 3. Leerlingen die uitvallen op de signaleringstoetsen of door vakdocenten Nederlands en/of Engels worden herkend als leerlingen die extra hulp nodig hebben, kunnen worden ingedeeld bij kernbanduren Nederlands en/of Engels en zij werken daar o.a. met NUMO op maat aan hun hiaten.

Dyslexie

We hebben op school een dyslexiecoördinator en remedial teacher taal. Dyslectische leerlingen in leerjaar 1 (plus ouders) krijgen leer- en werkstrategieën aangeleerd door de remedial teacher. Voor alle leerjaren: toetsen worden ingesproken & schoollaptops voor toetsen worden geregeld indien nodig. Extra tijd en aangepaste spellingsbeoordeling is standaard. Verdere faciliteiten en individuele begeleiding (in sessies) naar behoefte en noodzaak. (Zie uitgebreid dyslexiebeleid.)

Rekenen

We hebben op school een remedial teacher rekenen. De remedial teacher neemt vroeg in het jaar in klas 1 signaleringstoetsen af. Vanaf april worden de vervolgtoetsen afgenomen in leerjaar 1 en 2. Leerlingen die uitvallen op de signaleringstoetsen of door vakdocenten Wiskunde worden herkend als leerlingen die extra hulp nodig hebben, kunnen worden ingedeeld bij kernbanduren rekenen/wiskunde. Ze werken daar met boekjes door de wiskundedocenten samengesteld. Als extraatje kunnen we de leerlingen ook met NUMO rekenen laten werken.

Dyscalculie

De remedial teacher rekenen coördineert de faciliteiten. Kinderen met dyscalculie worden gefaciliteerd met extra tijd voor rekentoetsen en hulpmiddelen zoals tafelkaarten en/of stappenplannen. De remedial teacher rekenen kijkt samen met de leerling naar wat nodig en wenselijk is aan verdere begeleiding.

Ondersteuning bij intelligentie


Hoe werkt de school hieraan?

Meer- en hoogbegaafdheid

In de klas wordt er gedifferentieerd, zodat meer- en hoogbegaafden voldoende uitgedaagd worden.

Er is een vwo+-programma (Universalis), waarbij door middel van vakoverstijgende projecten leerlingen meer worden uitgedaagd.

Leerlingen worden op dit thema (executieve functies) doorverwezen naar de BPO.

Leerlingen kunnen bij ons op school versneld examen doen in de vakken Spaans, Economie en Engels.

Vanaf het schooljaar 2021-2022 is aan de school een expert hoogbegaafdheid verbonden die hoogbegaafde leerlingen in de school begeleidt in de maatwerkvoorziening en die collega’s adviseert hoe zij in hun eigen lespraktijk op een werkbare manier rekening kunnen houden met de ondersteuningsbehoefte van hoogbegaafde leerlingen.

Disharmonische intelligentie

Eventueel ondersteuning door BPO. Leerling kan bij de BPO-ondersteuning krijgen bij plannen en organiseren, taak- en toetsaanpak (bijv. stappenplan gebruiken bij toetsen). BPO kan ook docententeam instrueren.

Ondersteuning bij motivatie en leren


Hoe werkt de school hieraan?

Motivatie en concentratie

In de onderbouw en de bovenbouw wordt gesignaleerd a.d.h.v. een aantal pijlers, namelijk leerresultaten, verzuim, gedrag/werkhouding, sociaal/welbevinden en thuissituatie. In de onderbouw en de bovenbouw worden de pijlers meegenomen in de mentorgesprekken (mentor en leerling) en Driehoeks gesprekken (mentor, leerling en ouders).

In de onderbouw is ook een leerlijn ontwikkeld voor in de mentorlessen (Opstartboekje) op het gebied van motivatie, concentratie, studievaardigheden, plannen en organiseren. Ook in de plusvoorziening kan een leerling gedurende korte of langere tijd ondersteund worden op dit vlak.

Studievaardigheden: plannen en organiseren, taakgericht werken

Zie ‘’Motivatie en concentratie’’.

Er wordt op school gewerkt met studiewijzers om de autonomie en zelfredzaamheid van de leerlingen te bevorderen. Daardoor ligt er meer nadruk op het zelf kunnen plannen en organiseren in een agenda. Voor leerlingen uit de onderbouw is een HLZ-agenda ontwikkeld.

Docenten worden bij ons geschoold door specialisten om leerlingen zo doelmatig mogelijk te laten werken en hun motivatie te vergroten.

Sinds het schooljaar 2021- 2022 is aan de school een expert executief functioneren verbonden, die zich richt op het versterken van het executief functioneren van leerlingen in de school. Zo helpen we hen om beter te worden in metacognitieve vaardigheden zoals het plannen van het schoolwerk en het minder snel afgeleid raken door prikkels. Net als de expert hoogbegaafdheid past de expert executief functioneren zijn of haar eigen kennis toe in de praktijk door leerlingen te trainen en is hij of zij ook adviseur van collega’s en gesprekspartner van ouders.

Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren


Hoe werkt de school hieraan?

Sociale vaardigheden

We hebben op school twee anti-pest-coördinatoren. In de eerste klas hebben we een anti-pestproject. We hebben op school een sociaal veiligheidsplan.

In de bovenbouw kunnen leerlingen deelnemen aan een training op het gebied van sociale vaardigheden (ACT).

Angst en stemming (incl. faalangst)

Naar school gaan is leuk maar brengt soms ook spanning met zich mee. Daarom nemen we de SSAT test af (klas 1 t/m 3) of de VASEV test (klas 4 t/m 6) af bij leerlingen met stress- of faalangstige klachten. De stressgevoelige leerling krijgt vervolgens individueel ‘eerste hulp bij faalangst’.

De schoolverpleegkundige heeft een signalerende rol op dit thema met het onderzoek Jij en je gezondheid (GGD) en geeft klassikale voorlichting.

Omgaan met grenzen

We hebben op school twee anti-pest-coördinatoren. In de eerste klas hebben we een anti-pestproject. We hebben op school een sociaal veiligheidsplan.

Middelengebruik en verslaving

In de eerste klas wordt gewerkt met de methode ‘’Frisse Start’’. In de derde klas wordt voorlichting gegeven door ‘’Stichting Voorkom’’. In de bovenbouw wordt voorlichting gegeven door ‘’Jellinek’’. Ook verzorgt ‘’Jellinek’’ voorlichting aan de mentoren. Leerlingen kunnen ook individueel doorverwezen worden door school naar Jellinek voor een vrijblijvend gesprek.

Ondersteuning bij fysieke en zintuiglijke beperkingen


Hoe werkt de school hieraan?

Slechtziendheid, slechthorendheid, motorische beperkingen/ beperkte mobiliteit, beperkte belastbaarheid, chronisch ziek

Individueel maatwerk, vastgelegd in een Ontwikkelingsperspectiefplan. Dit maatwerk wordt altijd in overleg met ouders vastgesteld, waarbij de (on)mogelijkheden van de schoolorganisatie onderwerp van het gesprek zijn.

De schoolarts wordt altijd betrokken bij beperkte belastbaarheid.

Ondersteuning thuis en vrije tijd


Hoe werkt de school hieraan?

Ondersteuning thuis/vrije tijd

Leerlingen worden gestimuleerd buiten school deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten.

De schoolverpleegkundige heeft een signalerende rol op dit thema via het onderzoek Jij en je gezondheid (GGD) en geeft klassikale voorlichting.

Leerlingen en ouders die hulpvragen hebben op dit thema kunnen doorverwezen worden naar de ouder- en kind adviseur (OKA).

Overige ondersteuning

Hoe werkt de school hieraan?

PlusPunt

Sinds het schooljaar 2021-2022 heeft de school een plusvoorziening (PlusPunt) voor leerlingen. De plusvoorziening is een interne voorziening van waaruit leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte begeleiding op maat krijgen. Het doel van de begeleiding is dat deze leerlingen met extra ondersteuning aan de reguliere lessen kunnen deelnemen en zo hun schoolloopbaan met succes kunnen vervolgen. Leerlingen kunnen terecht bij twee begeleiders van de plusvoorziening, die leerlingen begeleiden bij o.a.: plannen en organiseren, sociaal-emotioneel leren, emotieregulatie, ondersteuning bij fysieke beperking, kortdurende time-out bij overprikkeling, pauze-opvang en gefaseerd opstarten na bijvoorbeeld thuiszitten.

Verder observeren de begeleiders in de les en coachen medewerkers van de school.