Eerste jaar

Introductiedagen

Omdat de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs best groot kan zijn, proberen wij die voor de eerstejaarsleerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo organiseren wij aan het begin van het schooljaar drie introductiedagen. Deze dagen zijn gevuld met een programma dat allereerst gericht is op kennismaking met elkaar, met de mentor, met de rest van de school, de buurt en met essentiële studievaardigheden.

Het hoogtepunt van het introductieprogramma vormt twee weken later het kamp in Heino, waar alle nieuwe leerlingen met elkaar, met de leraren en met de brugklascoaches (leerlingen uit de bovenbouw) op ongedwongen wijze samenwerken.

Toelating op het HLZ

Leerlingen worden op grond van het advies van de basisschool in ons eerste leerjaar toegelaten. Wij volgen hierbij de door de gemeente Amsterdam voorgeschreven kernprocedure.

Begeleiding

Wij besteden veel zorg aan het welbevinden van onze leerlingen. Een alerte begeleiding hoort daarbij. De eerste klassen worden begeleid door afdelingsleider, leerjaarcoördinatoren, mentoren en brugklascoaches (per klas twee leerlingen uit de bovenbouw). Tijdens het studiejaar heeft de mentor geregeld contact met de ouders over de vorderingen van de leerlingen en geeft inlichtingen over de actuele stand van zaken.

Een paar bijzonderheden van het HLZ...

Kennismaking en Coaches

Op het HLZ vinden wij aandacht en zorg voor elkaar belangrijk. Wij organiseren om die reden een groep ouderejaarsleerlingen die zich als brugklascoach inzetten. Zij zullen het hele jaar intensief contact houden met de eersteklassers. In de derde schoolweek gaan alle brugklassers naar een jeugdherberg in Heino om in de vorm van onderwijsprojecten samen te werken en verder kennis te maken met elkaar, met de klassenmentoren en met de ouderejaarsleerlingen die hen coachen. Na het introductieprogramma voelen de ‘bruggers’ zich helemaal thuis op het HLZ en maken zij deel uit van een hechte en kleine gemeenschap waar leerlingen, docenten en andere medewerkers elkaar kennen.

Future media

Dit schooljaar bieden wij alle reguliere eerste klassen een nieuw vak aan: Future Media. In dit vak leren de leerlingen de nieuwe technologieën toe te passen. Daarnaast verbindt dit vak andere activiteiten en thema’s binnen de school en zo werken we vakoverstijgend. Door de creatieve manier van onderzoeken, ontdekken en samenwerken wordt elk talent bij iedere leerling ontdekt en verder ontwikkeld. Vanzelfsprekend leren de leerlingen binnen deze lessen ook hoe ze verstandig met alle media kunnen omgaan. Future Media wordt de komende jaren met een externe partij uitgewerkt tot een driejarig programma.

Binnen het vak gaan we de volgende onderwerpen aanbieden:

Signaleringstoetsen

Aan het begin van het schooljaar leggen alle eerstejaars een aantal niveautoetsen af voor taal, rekenen en Engels. Dit doen we aan het einde van het schooljaar weer. Deze toetsen gebruiken we  –naast de reguliere rapportage – om goed zicht te krijgen op eventuele hiaten of talenten van leerlingen. De ouder(s) worden geïnformeerd over de resultaten en het eventueel te volgen inhaalprogramma.

Bevordering einde leerjaar 1  

Aan het eind van leerjaar 1 beslist de docentenvergadering over de bevordering naar de tweede klas. Deze beslissing wordt genomen aan de hand van de gegevens over vorderingen, werkhouding en inzicht, verkregen tijdens de lessen en de studie-uren. Ouders en leerlingen ontvangen het advies van de docentenvergadering schriftelijk.

Het HLZ kent de volgende mogelijkheden:

  • bevordering naar Universalis 2, vwo 2 of havo 2
  • indien een leerling niet is bevorderd, wordt in overleg gezocht naar een passende oplossing