Organisatie

Rector en afdelingsleiding

De rector van het HLZ is de heer drs. W.F. Vlakveld. Onze school kent drie afdelingen, die elk een eigen afdelingsleider hebben. De afdelingsleider werkt samen met de leerjaarcoördinatoren en mentoren.

Vlakveld, dhr. drs. W.F.
VLAW
Rector

Onderbouw 

Universalis, havo en atheneum leerjaar 1, 2 en 3

Leerjaarcoördinatoren

leerjaar 1: de heer E. Neter

Leerjaar 2: mw. K. Bosch

Leerjaar 3: mw. drs. S. Stambolova

Neter, dhr. E.
NTR
Lichamelijke opvoeding
Coördinator leerjaar 1
Stambolova, mw. S.
STAM
Duits
Coördinator leerjaar 3
Bosch, mw. K.
KBO
CKV
Coördinator leerjaar 2

Afdelingsleider

dhr. R. Donker en mw. drs. S. Stambolova

Donker, dhr. R.
DONR
Afdelingsleider onderbouw

Bovenbouw - havo 4 en 5

Leerjaarcoördinator: mw. J. Sitsen

Afdelingsleider: dhr. drs. H. Tennekes

Leerjaarcoördinator

Sitsen, mw. drs. J.
SITJ
Frans
Coördinator havo 4 en havo 5

Afdelingsleider

Tennekes, dhr. drs. H.
TENH
Teamleider havo 3, 4 en 5

Bovenbouw - vwo 4, 5 en 6

Leerjaarcoördinator: mw. drs. L. Maas

Afdelingsleider: mw. drs. C. van Baar

Leerjaarcoördinator

Maas, mw. drs. L.
MAS
Nederlands
Coördinator leerjaar 4 t/m 6 vwo

Afdelingsleider

Baar, mw. drs. C. van
BAR
Afdelingsleider vwo 4, 5 en 6

Contactgegevens personeel

Ons personeel is het makkelijkst per e-mail te bereiken. De e-mailadressen vindt u op de teampagina van deze schoolgids.

Medezeggenschapsraad

Vanwege de Wet Medezeggenschap op Scholen heeft iedere school een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit drie geledingen, gekozen uit en door het personeel van de school, ouders van de school en leerlingen van de school. Samen en apart hebben de geledingen instemmings- of adviesrecht bij besluiten van het bevoegd gezag in de school. De MR ontvangt tenminste een keer per jaar schriftelijk informatie over het beleid en de beleidsvoornemens van het bestuur met betrekking tot financiën, organisatie en onderwijs.

Taken van de MR zijn het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg, het waken voor discriminatie van welke aard dan ook, bevorderen van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en verslag leggen aan de schoolgemeenschap over zijn werkzaamheden en overleggen met de geledingen op school.

Samenstelling van de MR

Namens docenten:
 

mevrouw drs. M. Hoogesteijn

De heer drs. G. Boenink
De heer drs. M.J. Scholten

Namens onderwijsondersteunend personeel:

Namens ouders:
De heer C. Verheij  
Mevrouw J. Resida

Namens leerlingen: 
Talia Rychter (5H)
Tijn Jansen (3H)

Leerlingenvertegenwoordiging

De belangen van de leerlingen in de school worden op verschillende manieren behartigd. Leerjaarvertegenwoordigers overleggen drie keer per jaar met de leerjaarcoördinator in het periodiek overleg (POLS). Leerlingenbelangen worden ook behartigd door de twee leerlingen in de Medezeggenschapsraad. Aan het begin van het schooljaar kiest elke klas in de onderbouw twee afgevaardigden. Zij vertegenwoordigen de klas in het periodiek overleg met de school- en afdelingsleiding en bij het behartigen van de belangen van de klas in voorkomende gevallen. Vorig jaar is de leerlingenraad weer geïnstalleerd. Mw. M. Munoz is de begeleider vanuit de school van deze raad.

Ouderraad

De centrale ouderraad is de spreekbuis van de ouders en verzorgers van de leerlingen van het HLZ. Zij adviseert de schoolleiding namens alle ouders en fungeert als klankbord. De centrale ouderraad komt regelmatig bij elkaar in het schoolgebouw. Deze bijeenkomsten duren van 18.30-20.30 uur. 

De ouderraad ontvangt graag reacties van ouders en stemt daar thema-avonden op af over bijvoorbeeld pubergedrag, genotmiddelen, veilig vrijen, toekomst en beroep, thuissituatie en schoolsucces, de spagaat van de opvoeder van een puber en het puberbrein. Ouders die meer informatie willen kunnen per e-mail contact opnemen met de centrale ouderraad of met de afzonderlijke leden.

Tevredenheidsenquêtes

Onze school organiseert jaarlijkse tevredenheidenquêtes onder alle leerjaren. De bevindingen zijn terug te vinden op de website Scholen op de Kaart: https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/1960/Hervormd-Lyceum-Zuid/categorie/Algemeen]

Inspectie en leerplicht

Met vragen of opmerkingen over het onderwijs kunt u terecht bij de Inspectie van het Onderwijs, E info@owinsp.nl of T 088-6696060. 

Voor informatie over leerplicht kunt u terecht bij de leerplichtconsulent, mevrouw Sara Ramkisoen. Zij is bereikbaar via het Stadsdeelkantoor, Pres. Kennedylaan 923, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. T 020-2524648.

Cedergroep

Sinds 1996 maakt het HLZ deel uit van de Cedergroep, een samenwerkingsverband van vijf protestants-christelijke scholen in Amsterdam en Amstelland. Door samenwerking op het gebied van organisatie, financiën en personeel kan de kwaliteit van de aangesloten scholen worden gegarandeerd en verhoogd. Op 1 juni 2000 kwam een bestuurlijke fusie tot stand. Handhaving van de scholen als afzonderlijke onderwijskundige eenheden met een eigen identiteit staat daarbij voorop.

De overige Cederscholen zijn:

• Hervormd Lyceum West, Hemsterhuisstraat 79, 1065 JX Amsterdam
• Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert, De Cuserstraat 3,  1081 CK Amsterdam
• Hermann Wesselink College, Startbaan 3, 1185 XP Amstelveen
• Veenlanden College, Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht

De Cedergroep wordt bestuurd door de heer D. Adema. Het bestuur van de Cedergroep wordt getoetst door de Raad van Toezicht. Meer informatie over de Cedergroep vindt u bij www.cedergroep.nl

Klachten en klachtenprocedure

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. In dit contact kunnen meningsverschillen, problemen en klachten ontstaan. Meestal worden deze in onderling overleg opgelost.

Wanneer u een meningsverschil, probleem of klacht heeft, bespreekt u dit in principe met degene tegen wie uw klacht zich richt. Komt u er samen niet uit, dan is de route als volgt: docent, mentor, leerjaarcoördinator, afdelingsleider. In een uiterst geval kunt u een gesprek met de rector, de heer W.F. Vlakveld aanvragen. In de meeste gevallen leidt dit tot een oplossing. Mocht de uitkomst van het gesprek met de rector niet bevredigend zijn, dan kunt u contact opnemen met de bestuurder van de Ceder-scholen, de heer D. Adema.  

De contactpersonen van de school, mevrouw M. Jacobs (jac@hlz.nl) en mevrouw M. Hoogesteijn (hgs@hlz.nl) kunnen u behulpzaam zijn bij het vinden van de door u gewenste route om uw klacht weg te nemen.

Als de schoolinterne klachtbehandeling niet tot een oplossing heeft geleid, behoort mediation tot de mogelijkheden. U en uw wederpartij komen dan onder begeleiding van een externe mediator zelf tot een aanvaardbare uitkomst.

Het kan voorkomen dat u een meningsverschil wilt voorleggen aan een onafhankelijke beoordelaar. Die mogelijkheid heeft u. De Cederscholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). De klachtencommissie is bereikbaar via Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, T 070-3861697, E info@gcbo.nl.

Een klacht kan rechtstreeks schriftelijk bij de GCBO worden ingediend. Als u dat wenst, kan een externe vertrouwenspersoon u behulpzaam zijn bij het opstellen van de klacht. 

Vertrouwenspersonen:

Onze externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders is:

mevrouw Ingrid van Wezel

T: 06-55326539

E: ivanwezel@chello.nl

Voor medewerkers is onze externe vertrouwenspersoon:

mevrouw Pepita David

T: 06-34348288

E: p.david@planet.nl

Ingrid van Wezel en Pepita David vormen samen Adviespraktijk David & van Wezel in Amsterdam.