Financiën

Schoolboeken

Wettelijk is bepaald dat de meeste schoolboeken gratis zijn. Boeken die daar niet onder vallen zijn onder andere atlassen, woordenboeken en bijbels, evenals tekendozen, rekenmachines en dergelijke. De schoolboeken worden door Van Dijk, www.vandijk.nl, leverancier van schoolproducten, op het huisadres bezorgd. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad is ermee akkoord gegaan dat de bezorgkosten voor rekening van de ouders komen.

Leerlingen moeten de gratis schoolboeken bestellen via Van Dijk. Van Dijk vraagt een vrijwillige borgsom van € 75,-. De oudergeleding Medezeggenschapsraad heeft zich positief uitgesproken over de inning en betaling van de borgsom. Het is belangrijk dat de bestelling vóór de zomervakantie afgerond is. Meer informatie hierover wordt aan het einde van het schooljaar verstrekt. De borg wordt na afloop gerestitueerd, als er tenminste goed met de gratis schoolboeken is omgegaan.

De school zorgt ervoor dat bij Van Dijk ook gemakkelijk de niet kosteloze leermiddelen besteld kunnen worden. Verder staan er boeken op de lijst die in de les gebruikt worden als klassenset. Als er prijs op wordt gesteld dat die boeken ook thuis ter beschikking staan, kunnen die (voor eigen rekening) bij Van Dijk besteld worden.

Schoolkosten

Er zijn ook leermiddelen, diensten en reizen, die niet tot de Regeling Gratis Schoolboeken horen. Deze worden door school aan ouders apart in rekening gebracht, omdat ze iets extra’s toevoegen aan de kwaliteit van ons onderwijs. De totale kosten hiervoor variëren, afhankelijk van leerjaar, opleiding en profiel. U ontvangt voor deze kosten een gespecificeerde factuur. 

Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen krijgen van het ministerie geld om lessen te geven en een gebouw te onderhouden waarin die lessen gegeven kunnen worden. Ook de meeste leermiddelen worden volgens de Regeling Gratis Schoolboeken ter beschikking gesteld.

Scholen krijgen geen geld voor extra activiteiten. Naast ons onderwijs zijn het ook die extra activiteiten die van het HLZ een bijzondere school maken en we hebben uw bijdrage nodig om deze activiteiten uit te voeren. Omdat er zoveel activiteiten plaatsvinden op het HLZ is het administratief ondoenlijk om elke activiteit apart per leerling in rekening te brengen. Daarom is er gekozen voor het vragen van een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.

De hoogte van deze ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de Ouderraad en de MR. De verantwoording over de ouderbijdrage en de activiteiten die daarmee worden gedaan wordt afgelegd aan de Ouderraad. Er is voor gekozen om de bijdrage voor alle leerjaren gelijk te houden. Het is daardoor goed mogelijk dat er in het ene leerjaar meer activiteiten plaatsvinden dan in het andere leerjaar.

Voor de betaling van de ouderbijdrage 2022-2023, doen wij u een factuur toekomen. Het bedrag is     € 149,- voor één kind, plus € 74,50 voor elk volgend kind uit één gezin dat onze school bezoekt.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor onder meer onderstaande zaken:

 • Schoolongevallenverzekering
 • Agenda eerste en tweede klas
 • Diploma-uitreiking
 • Bijhouden mediatheek (computers, boeken, naslagwerken)
 • Klassikale leermiddelen (atlassen, woordenboeken, leesboeken, binas etc.)
 • Organiseren sportdagen en sporttoernooien
 • Bijzondere gymlessen en activiteiten
 • Bijdrage aan de Biels*
 • Mentor-activiteiten alle leerjaren
 • Jaarboek voor geslaagden
 • Budget ouderraad
 • Vieringen (kerstboom etc)
 • ICT infrastructuur (gratis WiFi voor alle ll.)
 • Thuisgebruik alle Microsoftproducten
 • Signalering taal en reken achterstanden
 • Extra lesactiviteiten (bv. cursus dans in leerjaar 3)
 • Activiteiten in de activiteitenweek
 • Subsidies op schoolreisjes/schoolfeesten
 • Speciale dagen als ‘dag van de Franse taal’
 • Kleine uitstapjes (Artis, Rijksmuseum, Vrolik)
 • Solidariteitsbijdrage**
 • Ontwikkeling nieuwe vakken als Future Media
 • Deelname aan Pre University College

*Ons leerlingenaantal is eigenlijk te klein om een voorziening als de Biels de hele dag open te laten zijn. Omdat we toch graag zien dat leerlingen al ’s ochtends vroeg bijvoorbeeld een kopje thee kunnen drinken, betalen we per leerling een bijdrage om de Biels rendabel te maken.

**Niet alle ouders kunnen de vrijwillige ouderbijdrage gemakkelijk betalen; hiervoor is een solidariteitsbijdrage opgenomen in het bedrag dat we alle andere ouders vragen zodat er geen leerlingen te hoeven worden uitgesloten van extra activiteiten.

Laptop

Zoals eerder geschreven is een laptop, naast de boeken, onderdeel van de beschikbare leermiddelen die een leerling op het HLZ dagelijks op school nodig heeft.  Leerlingen kunnen een eigen laptop meenemen om ervoor kiezen om een laptop te betrekken bij de Rentcompany. Het voordeel van de laatste is dat de laptop technisch volledig wordt ondersteund en is verzekerd tegen schade en diefstal.


Formaat kluisje h. 33cm x b. 26cm x d. 50 cm

Kluisjes

Er is, vanwege de omvang van de school, slechts een beperkt aantal kluisjes te huur op het HLZ. Aan het begin van het jaar wordt door de leerjaarcoördinatoren geïnventariseerd welke leerlingen gebruik willen maken van een kluisje waarna ze worden toegewezen

Schoolongevallenverzekering

Leerlingen en personeel zijn tijdens de schooluren en evenementen in schoolverband, zoals sportdagen, werkweken en excursies, verzekerd voor ongevallen. Maar wat is nu precies een ongeval? Volgens de polisvoorwaarden van onze verzekering gaat het om het volgende: “Onder een ongeval wordt verstaan een gebeurtenis waarbij de verzekerde plotseling en onafhankelijk van zijn wil wordt getroffen door een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel”. Het gaat uitdrukkelijk om letselschade. Wanneer als gevolg van een ongeval een fiets, kleding of een bril wordt beschadigd, worden de kosten niet vergoed.

Verzekerde bedragen

a. € 2.500 in geval van overlijden als gevolg van een ongeval;
b. € 25.000 in geval van blijvende invaliditeit;
c. € 1.000 geneeskundige kosten;
d. € 1.000 bij tandheelkundige kosten.

De hoogte van het bedrag dat uiteindelijk wordt uitgekeerd is afhankelijk van de omstandigheden (bijvoorbeeld een percentage bij blijvende invaliditeit). Recht op een vergoeding van de kosten gemaakt ter zake van punt c. en/of d. bestaat alleen voor zover de kosten niet gedekt zijn krachtens de eigen ziektekostenverzekering.

De schoolongevallenverzekering van het HLZ is uitgebreid tot een zogenaamde 24-uursdekking voor ongevallen. Leerlingen zijn daarmee tijdens vakanties en overige vrije dagen, werkweken, projectdagen en excursies binnen of buiten Nederland ook verzekerd. Voor deze verzekering hoeft door ouders geen apart formulier ingevuld te worden.

Tegemoetkoming

Jongeren die 18 jaar zijn en vmbo, havo of vwo volgen, kunnen een tegemoetkoming scholieren aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het is aan te raden dit drie maanden voor de 18e verjaardag te doen. Meer informatie is te vinden op de site van DUO.