Financiën

Boeken zijn te bestellen op iddink.nl

Schoolboeken

Wettelijk is bepaald dat de meeste schoolboeken gratis zijn. Boeken die daar niet onder vallen, zijn onder andere atlassen, woordenboeken en bijbels, evenals tekendozen, rekenmachines en dergelijke. De schoolboeken worden door Iddink, leverancier van schoolproducten, op het huisadres bezorgd. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad is ermee akkoord gegaan dat de bezorgkosten voor rekening van de ouders komen.

Leerlingen moeten de Gratis Schoolboeken bestellen via www.iddink.nl Iddink vraagt een borgsom van € 75,-. Het is belangrijk dat de bestelling vóór de zomervakantie afgerond is. Meer informatie hierover wordt aan het einde van het schooljaar verstrekt. De borg wordt na afloop gerestitueerd, als er tenminste goed met de Gratis Schoolboeken is omgegaan. De school zorgt er voor dat op www.iddink.nl ook gemakkelijk de niet kosteloze leermiddelen besteld kunnen worden.

Verder staan er boeken op de lijst die in de les gebruikt worden als klassenset. Als er prijs op wordt gesteld dat die boeken ook thuis ter beschikking staan, kunnen die (voor eigen rekening) bij Iddink besteld worden. De oudergeleding Medezeggenschapsraad heeft zich positief uitgesproken over de inning en betaling van de borgsom.

Voor inlichtingen: Schoolboekhuis Iddink tel. 0900-4442222 (10 cent p/min.).

Schoolfactuur

Een aantal zaken dient in de loop van het jaar betaald te worden. Voorbeelden hiervan zijn excursies, kosten werkstukken bij techna, gebruiksmaterialen voor tekenen zoals een tekendoos, leerlingpasjes, toegangsgelden en dergelijke. De school tracht deze kosten zoveel mogelijk aan het begin van het schooljaar vast te stellen. De ouders ontvangen hiervoor een gespecificeerde factuur. Extra begeleiding – boven de standaardafspraken – door de remedial teacher worden ook in rekening gebracht.

Ouderbijdrage

Door het bestuur is een ouderbijdrage vastgesteld van € 149,–. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de dekking van niet-gesubsidieerde uitgaven. Dit bedrag is formeel een vrijwillige ouderbijdrage. Onder het bedrag vallen de schoolongevallenverzekering, de aanschaf van bepaalde leermiddelen, de aanschaf van naslagwerken voor de mediatheek, klassikaal gebruikte leesboeken voor Nederlands en de moderne vreemde talen, extra apparatuur en materialen voor technische en de binasvakken (biologie, natuurkunde en scheikunde). Verder gebruikt de school de ouderbijdragen ter aanvulling van middelen van overheidswege voor de aanschaf van computers voor de mediatheek. Separaat van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen ouders een factuur voor tekendozen, speciale evenementen zoals werkweken, excursies en sportdagen, extra leer- en hulpmiddelen. De oudergeleding Medezeggenschapsraad ontvangt van dit alles het financieel verslag.

Het bestuur gaat ervan uit dat elke ouder/verzorger de ouderbijdrage betaalt, omdat het alleen dan mogelijk is alle extra’s te financieren. De ouderbijdrage wordt per kind betaald. Voor het tweede en elk volgende kind uit één gezin dat onze school bezoekt, wordt slechts een bijdrage van 50% van de ouderbijdrage gevraagd.

In oktober ontvangen de ouders een factuur voor de ouderbijdrage. Betaling in termijnen is ook mogelijk. Dan hoeft niet op de acceptgiro gewacht te worden.

Bankgegevens: NL11 RABO 039 235 1277

Schoolongevallenverzekering

Tijdens de schooluren

Leerlingen en personeel zijn tijdens de schooluren en evenementen in schoolverband, zoals sportdagen, werkweken en excursies, verzekerd voor ongevallen.

Wat is nu precies een ongeval?
Volgens de polisvoorwaarden: “Onder een ongeval wordt verstaan een gebeurtenis waarbij de verzekerde plotseling en onafhankelijk van zijn wil wordt getroffen door een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel”. Het gaat uitdrukkelijk om letselschade. Wanneer als gevolg van een ongeval een fiets, kleding of een bril wordt beschadigd, worden de kosten niet vergoed.

Verzekerde bedragen

  • € 2.500 in geval van overlijden als gevolg van een ongeval;
  • € 25.000 in geval van blijvende invaliditeit;
  • € 1.000 geneeskundige kosten;
  • € 1.000 bij tandheelkundige kosten.

De hoogte van het bedrag dat uiteindelijk wordt uitgekeerd is afhankelijk van de omstandigheden (bijvoorbeeld een percentage bij blijvende invaliditeit). Recht op een vergoeding van de kosten gemaakt ter zake van punt c. en/of d. bestaat alleen voor zover de kosten niet gedekt zijn krachtens de eigen ziektekostenverzekering.

Buiten de schooluren

Zonder extra kosten is de hiervoor genoemde verzekering uitgebreid tot een zogenaamd 24-uursdekking voor ongevallen. Leerlingen zijn tijdens vakanties en overige vrije dagen, werkweken, projectdagen en excursies binnen of buiten Nederland daarmee ook verzekerd.

Voor deze verzekering hoeft door ouders geen apart formulier ingevuld te worden.

Aanvragen van de tegemoetkoming Scholieren

Het aanvragen kan op de DUO site (particulieren, Scholier, Tegemoetkoming Scholieren, aanvragen), liefst 3 maanden voor aanvang van het schooljaar (of 18e verjaardag).