Afspraken op het HLZ

Onze schoolregels

Het HLZ heeft negen afspraken gemaakt waaraan elke leerling zich houdt. Zo houden we de sfeer goed en de school netjes.

 1. Je houding naar docenten, het onderwijsondersteunend personeel en elkaar is aardig en beleefd.
 2. Je bent op tijd in de les aanwezig.
 3. Aan het begin van de les leg je je boeken en huiswerk op tafel. Je hebt de juiste boeken, schriften en materialen bij je en hebt het opgegeven huiswerk gemaakt en/of geleerd.
 4. Je gedraagt je rustig en je houdt je aan de aanwijzingen van de docent.
 5. Petten en dergelijke doe je bij binnenkomst in de school in je tas. Ze blijven verder onzichtbaar opgeborgen. Jassen worden bij binnenkomst in het lokaal aan je stoel gehangen.
 6. Tijdens de les is het gebruiken van een mobiele telefoon niet toegestaan, tenzij met toestemming van de docent. Dit betekent dat je de mobiele telefoon opbergt (in het kluisje, jas of (telefoon)tas) voordat je de klas binnengaat. De telefoon is gedurende de les niet zichtbaar, voelbaar of hoorbaar.
 7. Je werkt mee om het lokaal, de school en de omgeving schoon en netjes te houden.
 8. Eten en drinken is te allen tijde verboden in de klaslokalen. Een docent kan een uitzondering maken voor het drinken van water tijdens de les. Flesjes water gaan na het drinken weer terug in je tas.
 9. Bij een tussenuur zorg je ervoor dat het rustig is in het gebouw. Je gaat bijvoorbeeld naar De Biels of de mediatheek. Vanaf vijf minuten voor aanvang van de les mag je wachten bij het lokaal.

Gedragsregels rondom de school

 1. Je hebt de plicht de omgeving van de school schoon te houden.
 2. Als een medewerker van de school je verzoekt of opdraagt rommel op te ruimen, dien je dat te doen, ook als de rommel door een ander kan zijn gemaakt.
 3. Fietsen moeten in de daartoe bestemde fietsenrekken worden gezet en bromfietsen op de daartoe bestemde plaatsen. Er worden geen (brom)fietsen neergezet buiten het schoolterrein op een andere dan de aangewezen plaats.
 4. Je komt niet in portieken van de omringende huizen en gebouwen en je zit niet op vensterbanken of bankjes van buurtbewoners.
 5. Het gebruik van skates veroorzaakt geluidsoverlast en is daarom niet toegestaan.
 6. Het is niet toegestaan je op te houden in of voor particuliere ruimten zoals de entree van de Brahmshof of Albert Heijn, etc.

Absentie & Verzuim

 1. Het is niet toegestaan geluids- en beeldopnamen te maken tijdens de les en ook niet ongevraagd buiten de les.
 2. Het ongevraagd maken van deze opnamen en/of online plaatsen van beeldmateriaal waarvoor geen toestemming is verleend, tasten de integriteit en veiligheid aan van de betrokkenen en leiden te allen tijde tot sancties.

Telefoon in de les

Als een leerling zijn telefoon gebruikt in de les zonder dat de docent daar expliciet toestemming voor heeft gegeven, dan kan de telefoon door de docent worden ingenomen. De telefoon kan dezelfde dag weer worden opgehaald om 16.15 uur. Hetzelfde geldt voor iPods en/of andere geluidsapparatuur. Een leerling die zijn spullen weigert af te geven kan niet in de les blijven.

Te laat in de les

Leerlingen die te laat zijn, melden zich bij de balie in de conciërgeloge en krijgen een briefje, waarmee ze toegang hebben tot de les. Zonder geldige reden meldt een leerling zich altijd uit zichzelf de volgende dag om 08.00 uur, of 45 minuten voor aanvang van de eerste les aan de balie in de conciërgeloge. Ongeoorloofde gemiste schooltijd wordt dubbel ingehaald. 

Aanbrengen van schade

Wanneer je schade aanbrengt aan gebouw, leslokalen, leermiddelen, meubilair en dergelijke, worden de kosten door je ouders(s)/verzorger(s) dan wel door jezelf betaald. Zolang de gemaakte kosten niet zijn vergoed, kan je de toegang tot de lessen door de rector worden ontzegd. Wij gaan ervan uit dat iedere ouder/verzorger een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal van of schade aan eigendommen van leerlingen.

Absentie en verzuim

Het is wettelijk gezien niet toegestaan om lessen te verzuimen zonder geldige reden. Afgezien van de wet vinden wij het belangrijk dat uw kind alle lessen volgt, om zich goed voor te kunnen bereiden op toetsen en examens. 

Leerlingen mogen nooit zonder toestemming van school naar huis gaan wanneer zij ziek zijn. Als een leerling onder schooltijd ziek wordt, gaat hij eerst naar de leerjaarcoördinator of een ander lid van de schoolleiding. Indien er niemand aanwezig is, gaat uw kind naar de conciërge. Heeft de leerling dezelfde dag nog een toets? Dan moet er eerst met de desbetreffende docent of leerjaarcoördinator een afspraak gemaakt worden voordat de leerling naar huis gaat. 

Komt uw kind niet naar school? Dan moet afwezigheid vooraf telefonisch (020-6627983) of via e-mail (absentie@hlz.nl) gemeld worden. Als u een mail stuurt, is het belangrijk om een 06-nummer te vermelden waarop u bereikbaar bent. Hierbij gelden de volgende regels:

 • Ziekte meldt u tussen 8.00 en 9.30 uur op de eerste dag van afwezigheid. 
 • Op elke ziektedag belt u naar school of stuurt een mail naar absentie@hlz.nl. Een betermelding op de eerste dag van terugkomst wordt ook op deze manier bevestigd. 
 • Mocht het niet lukken om medische afspraken buiten schooltijden te plannen, dan dient de afspraak minimaal een dag vooraf op bovenstaand telefoonnummer te worden gemeld of middels het mailadres absentie@hlz.nl
 • Verlof voor het bezoeken van open dagen op universiteiten en voor andere studie- en beroepsgeoriënteerde voorlichtingsbijeenkomsten moet van tevoren worden aangevraagd bij de decaan.
 • Voor bijzonder verlof kunt u een aanvraagformulier downloaden via onze website. De afdelingsleider beoordeelt of er een akkoord kan worden gegeven https://hlz.nl/verzuim-en-verlof/?keyword=aanvraagformulier  
 • Voor buitengewoon verlof gelden bepaalde criteria. Buitengewoon verlof kan alleen aangevraagd worden in verband met werk als zelfstandige of werknemer, waarbij niet in de zomervakantie vrij kan worden genomen. Dit moet aangetoond worden met een (werkgevers-)verklaring. Buitengewoon verlof kan ook worden aangevraagd als er sprake is van een medische of sociale noodzaak voor extra verlof met het gezin. Bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders kunnen leerlingen één dag verlof krijgen. Buitengewoon verlof moet aangevraagd worden bij de leerjaarcoördinator en minstens zes weken van tevoren schriftelijk worden ingediend. Het aanvraagformulier kunt u downloaden via onze website. https://hlz.nl/verzuim-en-verlof/?keyword=aanvraagformulier
 • Afwezigheid die vooraf niet juist gemeld is, wordt niet achteraf administratief aangepast.

Wij hebben op school een verzuimcoördinator aangesteld om verzuim te monitoren en in te grijpen als dit nodig is. Zij werkt nauw samen met de leerjaarcoördinator en de reguliere leerplicht. Als er een patroon in de absentie ontstaat, zal zij in overleg met de leerjaarcoördinator ingrijpen door leerlingen op te laten roepen door de leerplichtambtenaar. Als er een oproep volgt, stelt zij ook de ouders op de hoogte middels de ELO. 

Onze verwachtingen

 • We verwachten dat leerlingen ervoor zorgen dat niemand aanstoot kan nemen door het gedrag, taalgebruik of kleding.
 • We verwachten dat op en rond de school het gebruik en het in bezit hebben of het verhandelen van drugs niet voorkomt. 
 • Wij verwachten en stimuleren dat leerlingen niet roken; roken mag in ieder geval nooit direct voor de school of leiden tot overlast.
 • Wij verwachten dat leerlingen niet onder invloed zijn van drank of drugs, goed onderwijs is dan niet mogelijk
 • Wij verwachten dat als iemand iets vindt, dat niet van hem is, hij of zij dit onmiddellijk brengt bij een lid van de schoolleiding of bij de conciërge. 
 • Wij verwachten dat leerlingen geen vuurwerk in hun bezit hebben en/of afsteken in en rond de school. 
 • We verwachten dat onze leerlingen niet intimideren, discrimineren, of handtastelijkheden plegen.

Verwijdering uit de les

Als je uit de les gestuurd wordt, ga je naar de verzuimcoördinator of, in de onderbouw, naar de conciërge. Als de leraar meent dat je de klas moet verlaten, doe je dit onmiddellijk en zonder discussie. 

Je meldt je, met briefje, na afloop van het desbetreffende lesuur bij je docent. De docent bepaalt of en welke strafmaatregel wordt opgelegd. Word je uit een les verwijderd, dan kan de betreffende docent of de leerjaarcoördinator contact opnemen met je ouders. In Magister wordt bijgehouden hoe vaak je uit de les bent verwijderd.

Fraude

In het Examenbesluit staat duidelijk geformuleerd hoe de school in het geval van fraude dient te handelen en welke maatregelen men kan/moet treffen.

 1. het opleggen van een hernieuwd examen;
 2. het toekennen van het cijfer 1 (een niet-herkansbare 1);
 3. het ongeldig verklaren van het werk;
 4. ontzegging van deelname of van verdere deelname, wat neerkomt op uitsluiting.