Huisregels

Onze schoolregels

Negen afspraken die we met elkaar maken:

 1. Je houding naar docenten, het onderwijsondersteunend personeel en elkaar is aardig en beleefd.
 2. Je bent op tijd in de les aanwezig.
  • De school is om 8.00 uur open en sluit om 17.30 uur. De lessen beginnen om 8.30 uur, tenzij er veranderingen in het rooster zijn. Roosterwijzigingen staan op het roosterbord in de hal en in de kantine en op http://roosters.hlz.nl.
  • Leerlingen die te laat zijn, melden zich bij de balie in de conciërgeloge en krijgen een briefje, waarmee ze toegang hebben tot de les. Zonder geldige reden melden zij zich altijd uit zichzelf de volgende dag om 08.00 uur of 45 minuten voor aanvang van de eerste les aan de balie in de conciërgeloge.
  • Ongeoorloofde gemiste schooltijd wordt dubbel ingehaald.
 3. Aan het begin van de les leg je jouw boeken en huiswerk klaar op tafel.
  • Je hebt de juiste boeken, schriften en materialen bij je.
  • Je hebt de plicht het opgegeven huiswerk te maken en/of te leren.
  • Heb je geen huiswerk gemaakt, dan meld je dit met een briefje van thuis bij aanvang van de lesdag aan de leerjaarcoördinator. Hierin staat de reden duidelijk vermeld. De leerjaarcoördinator kan besluiten al dan niet akkoord te gaan met de aangegeven reden.
 4. Je gedraagt je rustig en je houdt je aan de aanwijzingen van de docent.
 5. Petten e.d. doe je bij binnenkomst in de school in je tas. Ze blijven verder onzichtbaar opgeborgen. Jassen worden bij binnenkomst in het lokaal aan de stoel gehangen.
 6. Tijdens de les is het gebruiken van een mobiele telefoon niet toegestaan, tenzij met toestemming van de docent. De mobiele telefoon wordt voor binnengaan in de klas dus opgeborgen (in het kluisje, jas of (telefoon)tas en is gedurende de les niet zichtbaar of hoorbaar.Als je je hier niet aan houdt, wordt de telefoon door de docent ingenomen en in een enveloppe met jouw gegevens erop voor de rest van de dag in bewaring gegeven bij de coördinator in lokaal 0. De telefoon kan daar dezelfde dag weer worden opgehaald om 16.30 uur. Hetzelfde geldt voor iPods en/of andere geluidsapparatuur.
 7. Je werkt mee het lokaal, de school en de omgeving schoon en netjes te houden.
 8. Eten en drinken is te allen tijde verboden in de klaslokalen. Een docent kan een uitzondering maken voor het drinken van water tijdens de les. Flesjes water gaan na het drinken weer terug in je tas.
 9. Bij een tussenuur zorg je ervoor dat het rustig is in het gebouw, dus je gaat bijvoorbeeld naar De Biels of de mediatheek. Vanaf vijf minuten voor aanvang van de les mag je wachten bij het lokaal. I.v.m. bereikbaarheid van de lokalen is het niet toegestaan om op de trappen of in de gangen op de grond te zitten.

Ziek naar huis

Als je onder schooltijd ziek wordt, ga je eerst naar je leerjaarcoördinator of een ander lid van de schoolleiding. Als dit niet lukt, ga je naar de conciërge. Je mag nooit zonder toestemming van school naar huis toe gaan. Als je die dag nog een toets hebt, maak je hierover eerst een afspraak met de desbetreffende docent of leerjaarcoördinator voordat je eventueel naar huis gaat.

Wat is er geregeld voor zieke leerlingen in Amsterdam?

Wanneer een leerling langdurig ziek thuis is

Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Thuis in Amsterdam (www.huisonderwijsamsterdam.nl)
Tel. 0299-374242
Coördinator: Jantien Taams Hendriks
Scholen en leerlingen uit het primair, speciaal en voortgezet onderwijs kunnen, wanneer leerlingen door ziekte een/of ongeval tijdelijk onderwijs

Tijdens of na een opname in een niet- academisch ziekenhuis of revalidatiecentrum en rondom ziekte en onderwijs

Advies- en begeleidingscentrum ABC (www.hetabc.nl)
Tel. 020-7990010
Erna Hartogensis, Eddy Dirkmaat bij alle vragen

Wanneer een leerling behandeld wordt in een academisch ziekenhuis: VUmc of Emma Kinderziekenhuis / AMC

Educatieve Voorziening (www.ziezon.nl)
Tel. 020-5668952
Hoofd: Carla Hendriks

Aan deze voorzieningen zijn geen kosten verbonden!

Absentie & Verzuim

Afgezien van het feit dat het wettelijk gezien niet is toegestaan om lessen te verzuimen zonder geldige reden, vinden wij het belangrijk dat uw zoon/dochter alle lessen volgt ter voorbereiding op toetsen en school- en centrale examens.

Absentie – Afwezig in een of meerdere lessen?

Afwezigheid moet vooraf telefonisch (020-6627983) of via de e-mail (absentie@hlz.nl) gemeld worden. Als u een mail stuurt, is het belangrijk om een 06- nummer te vermelden waarop u bereikbaar bent.

 • De ouder meldt ziekte tussen 8.00 en 9.30 uur op de eerste dag van afwezigheid.
 • Op elke ziektedag belt een ouder naar school of stuurt een mail naar absentie@hlz.nl. Een betermelding op de eerste dag van terugkomst wordt ook op deze manier bevestigd.
 • Mocht het niet lukken om medische afspraken buiten schooltijden te plannen, dan dient de afspraak minimaal een dag vooraf op bovenstaand telefoonnummer te worden gemeld of middels het mailadres absentie@hlz.nl.
 • Verlof voor het bezoeken van open dagen op universiteiten en voor andere studie en beroepsgeoriënteerde voorlichtingsbijeenkomsten moet van tevoren worden aangevraagd bij de decaan.
 • Voor bijzonder verlof kunt u een aanvraagformulier downloaden via de website HLZ.nl. De afdelingsleider beoordeelt of er een akkoord kan worden gegeven.

Afwezigheid die VOOR AF niet juist is gemeld door de leerling of de ouder, zal achteraf niet aangepast worden.

Herkansingsregeling:

Een leerling die in klas h5 of v6 in een toetsperiode meer dan vijf keer een lesuur (ongeoorloofd) heeft gemist, verliest de mogelijkheid tot herkansen in deze periode.

Uiteraard kan er af en toe sprake zijn van overmacht of een onvoorziene omstandigheid. Om deze reden hanteren wij een marge van vijf absenties.

Verzuim

Wij hebben op school een verzuimcoördinator aangesteld om verzuim te monitoren en in te grijpen als dit nodig is. Zij werkt nauw samen met de leerjaarcoördinator en de reguliere leerplicht. Als er een patroon in de absentie ontstaat, zal zij – in overleg met de leerjaarcoördinator – ingrijpen door leerlingen op te laten roepen door de leerplichtambtenaar. Als er een oproep volgt, stelt zij ook de ouders op de hoogte middels de ELO.

Huiswerkvrij

Een verzoek om huiswerkvrij dient altijd door de ouders/verzorgers, schriftelijk en met expliciete redenen, te worden ingediend bij de afdelingsleider. In geval van huiswerkvrij is dit verleend door de afdelingsleiding en toon je het huiswerkvrijbriefje aan de docent.

Verlofregeling en huiswerkvrij

Verlofregeling buiten de schoolvakanties

De ouders vragen het buitengewoon verlof aan bij de leerjaarcoördinator. Deze beslist binnen het kader van de wettelijke regelgeving over de toekenning van het verlof en maakt de beslissing aan betrokkenen bekend.

Het verzoek wordt minstens zes weken van tevoren schriftelijk ingediend. Van het verzoek wordt door de school altijd een kopie aan de leerplichtambtenaar gestuurd.

Het formulier is te downloaden op www.hlz.nl

De volgende criteria gelden:

 • in verband met werk als zelfstandige of werknemer niet in de zomer vakantie kan worden vrij genomen, hetgeen blijkt uit een (werkgevers-) verklaring;
 • er is sprake van een medische of sociale noodzaak voor extra verlof met het gezin. Bij een
  25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders kunnen leerlingen één dag verlof krijgen.Pesten

Ontoelaatbaar gedrag, zoals pesten, wordt vroegtijdig aangepakt en niet getolereerd op het HLZ en waar nodig zal ongewenst gedrag gecorrigeerd worden.  Tijdens de mentorlessen in de brugklassen wordt hier uitgebreid aandacht aan besteedMocht u signalen krijgen van pestgedrag dan is het van belang om dit zo snel mogelijk te melden bij de mentor van uw zoon of dochter. De school kent twee docenten in de rol van pestcoördinator (Mw. drs. E. Orsel (ORS@hlz.nl)en Mw. drs. K. Lievens (LIV@hlz.nl)) en zij kunnen indien nodig bemiddelen.

Afspraken

Huiswerk

Huiswerk

 • Elke docent zorgt ervoor dat duidelijk is wat er van een leerling wordt verwacht t.a.v. huiswerk. De leerling wordt hierin begeleid middels onderstaande 5 punten die regelmatig aan de orde komen in de les:
  1. Doel opgegeven huiswerk expliciteren: bijvoorbeeld voorbereidings- of verwerkingsopdracht? Hoe komt het terug in de volgende les?
  2. Wat moet je kennen, wat moet je kunnen? Hoe toets je dat je klaar bent met het huiswerk?
  3. Waar komt de stof terug in een toets (schriftelijke overhoring, proefwerk, repetitie of anderszins)? En hoe komt de stof daarin terug?
  4. Hoeveel tijd vergt het (huis)werk?
  5. Waarop wordt gelet bij de controle? Waaraan moet goed gemaakt, geleerd huiswerk voldoen?

  De docent geeft het huiswerk op in de klas én zet het huiswerk in de elektronische leeromgeving (Magister).

Wat zijn onaanvaardbare gedragingen en mogelijke sancties?

Wat zijn onaanvaardbare gedragingen en mogelijke sancties? 

 • Je gaat met iedereen correct en respectvol om. Wangedrag, waaronder pesten, kan leiden tot definitieve verwijdering.
 • Je zorgt ervoor dat niemand aanstoot aan je kan nemen door je gedrag, je taalgebruik of je kleding.
 • De school stelt zich op het gebied van kledingvoorschriften op conform het advies van de Commissie Gelijke Behandeling.
 • Bij schorsing worden altijd de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar ingelicht.
 • Op en rond de school is het gebruik en het in bezit hebben of het verhandelen van drugs verboden. Dit leidt tot schorsing. We doen aangifte bij de politie en melding bij de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie
 • Eerste-, tweede- en derdeklassers roken niet. Dit geldt ook voor zittenblijvers in de derde, ongeacht hun leeftijd.
 • Op het bordes, het plein en voor de hoofdingang van de school mag niet worden gerookt. Peuken worden in de asbak gedaan.
 • Gebruik van alcohol is niet toegestaan.
 • Diefstal kan leiden tot schorsing en verwijdering. Er wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 • Gevonden voorwerpen. Wie iets vindt, dat niet van hem is, brengt dit onmiddellijk bij een lid van de schoolleiding of bij de conciërge. Als dit terugbrengen niet onmiddellijk gebeurt, beschouwt de directie dit als ongeoorloofde toe-eigening en geldt een omgekeerde bewijslast.
 • In geval van een vermoeden van een strafbaar feit wordt altijd de politie gewaarschuwd. Indien deze besluit in eerste instantie op school informatie in te winnen, wordt de desbetreffende leerling erop gewezen dat hij niet tot antwoorden aan de politie verplicht is.
 • Je mag geen vuurwerk in je bezit hebben en/of afsteken in en rond de school. Je kunt hiervoor geschorst worden. Er volgt altijd een melding aan de politie.
 • Intimideren, discrimineren, en het plegen van handtastelijkheden worden niet getolereerd en leiden tot passende sancties.

Verwijdering uit de les

Verwijdering uit de les

 • Wanneer je uit de les gestuurd wordt, ga je naar Lokaal NUL of, in de onderbouw, de conciërge. Als de leraar meent dat je de klas moet verlaten, doe je dit onmiddellijk en zonder discussie. Weigering de klas te verlaten leidt altijd tot schorsing.Je krijgt een uitstuurbriefje en moet een taak verrichten. Je meldt je, met briefje, na afloop van het desbetreffende lesuur bij je docent. De docent bepaalt of en welke strafmaatregel wordt opgelegd. Word je uit een les verwijderd, dan kan de betreffende docent of de leerjaarcoördinator contact opnemen met je ouders. Bij veelvuldige verwijdering wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. In Magister wordt bijgehouden hoe vaak je uit de les bent verwijderd.

Gedrag in onmiddellijke omgeving van de school

Gedrag in onmiddellijke omgeving van de school

 • Je hebt de plicht de omgeving van de school schoon te houden.
 • Als een medewerker van de school je verzoekt of opdraagt rommel op te ruimen, dien je dat te doen, ook als de rommel door een ander kanzijn gemaakt.
 • Fietsen moeten in de daartoe bestemde fietsenrekken worden gezet en bromfietsen op de daartoe bestemde plaatsen. Er worden geen (brom)fietsen neergezet buiten het schoolterrein op een andere dan de aangewezen plaats.
 • Je komt niet in portieken van de omringende huizen en gebouwen, je zit niet op vensterbanken of bankjes van buurtbewoners.
 • Het gebruik van skates veroorzaakt geluidsoverlast en is daarom niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan je op te houden in of voor particuliere ruimten zoals de entree van de Brahmshof of Albert Heijn, etc.

Gedrag op sociale media

Gedrag op sociale media

 • Het is niet toegestaan geluids- en beeldopnamen te maken tijdens de les en ook niet ongevraagd buiten de les.
 • Het ongevraagd maken van deze opnamen en/of online plaatsen van beeldmateriaal waarvoor geen toestemming is verleend, tasten de integriteit en veiligheid aan van de betrokkenen en leiden te allen tijde tot sancties.

Beoordeling docent

Beoordeling docent

 • De docent maakt je onder verwijzing naar het vakwerkplan of het PTA van tevoren duidelijk wat het gewicht is van een cijfer bij het vaststellen van je rapportcijfer.
 • Ben je het niet eens met de beoordeling, dan kun je bezwaar aantekenen. Kom je er met je docent niet uit dan kan de beoordeling aan de leerjaarcoördinator, of in een enkel geval aan de afdelingsleider, worden voorgelegd.

Huiswerkvrij

Huiswerkvrij

 • Een verzoek om huiswerkvrij dient altijd door de ouders/verzorgers, schriftelijk en met expliciete redenen, te worden ingediend bij de afdelingsleider. In geval van huiswerkvrij is dit verleend door de afdelingsleiding en toon je het huiswerkvrijbriefje aan de docent.

Verlofregeling buiten de schoolvakanties

Verlofregeling buiten de schoolvakanties

De ouders vragen het buitengewoon verlof aan bij de leerjaarcoördinator. Deze beslist binnen het kader van de wettelijke regelgeving over de toekenning van het verlof en maakt de beslissing aan betrokkenen bekend.

Het verzoek wordt minstens zes weken van tevoren schriftelijk ingediend. Van het verzoek wordt door de school altijd een kopie aan de leerplichtambtenaar gestuurd.

Het formulier is te downloaden op www.hlz.nl

De volgende criteria gelden:

 • In verband met werk als zelfstandige of werknemer kan niet in de zomervakantie vrij worden genomen, hetgeen blijkt uit een (werkgevers-)verklaring;
 • Er is sprake van een medische of sociale noodzaak voor extra verlof met het gezin. Bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders kunnen leerlingen één dag verlof krijgen.

Aanbrengen van schade

Aanbrengen van schade

 • Wanneer je schade aanbrengt aan gebouw, leslokalen, leermiddelen, meubilair en dergelijke, worden de kosten door je ouders(s)/verzorger(s) dan wel of door jezelf betaald. Zolang de gemaakte kosten niet zijn vergoed, kan je de toegang tot de lessen door de rector worden ontzegd. Wij gaan ervan uit dat iedere ouder/verzorger een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal van of schade aan eigendommen van leerlingen.

Tussenuren

Bij afwezigheid van een docent is het soms onvermijdelijk dat een bovenbouwklas een tussenuur krijgt. De leerlingen uit de bovenbouw dienen hun tijd te besteden in de mediatheek.

Het missen van (PTA)toetsen

In de bovenbouw wordt het schoolexamen opgebouwd. Dat betekent dat meerdere toetsen en praktische opdrachten meetellen voor het examencijfer. Voor deze toetsen geldt een uitgebreidere regel dan voor de gewone toetsen. Wanneer een leerling zo een examenonderdeel mist, moeten de volgende stappen gezet worden:

 1. De ouder belt uiterlijk een half uur voor aanvang van de toets de afdelingsleider, leerjaarcoördinator of het hoofd van de administratie (mw. Hulskamp, 020-6627983).
 2. De ouder schrijft een brief met daarin de reden van de absentie en de naam en het telefoonnummer van de geraadpleegde arts. Als niet aan bovenstaande regels/voorwaarden is voldaan, is de afdelingsleider bevoegd om voor de toets het cijfer 1 te (laten) noteren.

Als er voor het missen van een toets geen aanvaardbare reden is of deze niet of niet tijdig is opgegeven, kan de afdelingsleider besluiten het cijfer 1 voor deze toets toe te kennen.

Inhalen van gemiste toetsen:

 • Voor inhaalwerk geldt in principe geen maximum van twee toetsen per dag. Het rooster moet immers gevolgd te worden. Het is dus belangrijk er alles aan te doen op het vastgestelde moment de toets/het proefwerk te maken.
 • In de bovenbouw mag een gemiste inhaaltoets niet opnieuw ingehaald worden tenzij er zwaarwegende redenen zijn. Dit wordt beoordeeld door de afdelingsleider.

Inleveren werkstukken:

 • Wanneer je een werkstuk moet inleveren, moet je dat direct aan de docent geven. De docent geeft aan of dit op papier of via de ELO moet gebeuren.
 • Van alle werkstukken, opdrachten, etc. wordt van je verwacht dat je over een kopie-exemplaar beschikt.
 • Wanneer je niet op tijd je werkstuk inlevert waar je een cijfer voor krijgt, gelden dezelfde regels als bij het niet maken van een toets.
 • Wanneer je niet op tijd je opdrachten inlevert waarvoor je geen cijfer/beoordeling hoeft te hebben – bijvoorbeeld van een handelingsdeel – wordt een nieuwe opdracht verstrekt of een opdracht van grotere omvang vastgesteld. Al het opgegeven werk (praktische opdracht (PO) /werkstukken etc.) moet afgerond zijn voor de zomervakantie.
 • Bij de beschrijving van een werkstuk of opdracht wordt aangegeven dat de wijze waarop het werkstuk of de opdracht tot een eindresultaat komt, deel uitmaakt van de beoordeling. Houd er rekening mee dat er afspraken gelden over het juiste gebruik van bronnen. Onjuiste of geen bronvermelding kan worden aangemerkt als fraude en wordt overeenkomstig het gestelde behandeld.

Toetsen en opdrachten

 • Een overhoring betreft de lesstof van een les of van enkele lessen en kan zonder vooraankondiging worden gegeven. Hier geldt geen maximum aantal per dag. Als je afwezig bent, is er geen mogelijkheid tot inhalen.
 • Een proefwerk moet minimaal vijf schooldagen van tevoren opgegeven zijn en in de ELO staan.
 • De definitieve stof wordt minimaal vijf dagen van tevoren opgegeven en daarbij in de ELO gezet.
 • Schrijfopdrachten, tekstverklaringen en luistertoetsen kunnen zonder vooraankondiging worden gegeven.
 • Een practicum kan worden opgevat als een diagnostische toets, een overhoring of een proefwerk. De docent maakt dit vooraf kenbaar.
 • Werkstukken en andere opdrachten dienen zeer ruim, maar minimaal vijf dagen van tevoren, worden opgegeven en daarbij in de ELO worden gezet. Je bent verplicht je aan de afgesproken inleverdatum te houden.
 • Bij een werkstuk, praktische opdracht en dergelijke hoort – indien de docent erom vraagt – een volledige procesrapportage en bronvermelding.

Toets/PO

Bij werk dat niet binnen het examenprogramma staat omschreven kan de school de volgende maatregelen treffen:

 1. het ongeldig verklaren van het werk en opleggen van een nieuw werk/nieuwe opdracht;
 2. het toekennen van het cijfer 1 (een niet-herkansbare 1);

N.B. 1. Ook bij het maken van opdrachten en werkstukken moet de leerling zeer precies de voorschriften van de bronvermelding volgen ter vermijding van ongewenste gevolgen. Misverstanden bij de bronvermelding kunnen worden beschouwd als fraude.

N.B. 2. Het gebruik en bij je hebben van mobiele communicatieapparatuur tijdens de sessie van een toets kan worden opgevat als fraude met alle gevolgen als hierboven aangeduid.

Fraude

SE/CSE

In het Examenbesluit staat duidelijk geformuleerd hoe de school in het geval van fraude dient te handelen en welke maatregelen men kan/moet treffen.

 1. het opleggen van een hernieuwd examen;
 2. het toekennen van het cijfer 1 (een niet-herkansbare 1);
 3. het ongeldig verklaren van het werk;
 4. ontzegging van deelname of van verdere deelname, wat neerkomt op uitsluiting.
Formaat kluisje
h. 33cm x b. 26cm x d. 50 cm

Kluisjes

Het HLZ beschikt over een beperkt aantal kluisjes die door leerlingen voor het opbergen van bromfietshelm, kleding en dergelijke gehuurd kunnen worden. Het formaat is h. 33cm x b. 26cm x d. 50 cm. De huursom bedraagt € 20,- per schooljaar plus een waarborgsom voor het sleuteltje van

€ 15,-. De kosten voor een nieuw slot bedragen € 10,-. Wanneer de leerling de sleutel verliest, wordt het slot altijd vervangen, tenzij een reservesleutel beschikbaar is. In het laatste geval bedragen de kosten € 6,50,-.

Meer informatie is beschikbaar bij de conciërge.

N.B. De directie is te allen tijde bevoegd de kluisjes te openen. De kluisjes worden bij het begin van ieder schooljaar opnieuw toegewezen. Eerste- en tweedeklassers krijgen daarbij voorrang. De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen van leerlingen, ook niet als deze in bewaring zijn gegeven aan een medewerker van de school of in een kluisje worden opgeborgen.

Afhandeling van klachten

Klachten en klachtenprocedure 

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. In dit contact kunnen meningsverschillen, problemen en klachten ontstaan. Meestal worden deze in onderling overleg opgelost.

Wanneer u een meningsverschil of probleem (klacht) heeft, bespreekt u dit in principe met degene tegen wie uw klacht zich richt. Komt u er samen niet uit, dan is de route als volgt: docent, mentor, leerlaarcoördinator, afdelingsleider. In een uiterst geval kunt u een gesprek met de rector Dhr. W.F. Vlakveld aanvragen. In de meeste gevallen leidt dit tot een oplossing.
Mocht de uitkomst van het gesprek met de rector niet bevredigend zijn, dan kunt u contact opnemen met de bestuurder van Ceder-scholen de heer D. Adema.  De contactpersoon van de school, Mw. M. Jacobs (JAC@hlz.nl) kan u behulpzaam zijn bij het vinden van de door u gewenste route om uw klacht weg te nemen.

Als de schoolinterne klachtbehandeling niet tot een oplossing heeft geleid, behoort mediation tot de mogelijkheden. U en uw wederpartij komen dan onder begeleiding van een externe mediator zelf tot een aanvaardbare uitkomst.

Soms is een meningsverschil, een probleem van dien aard, dat u uw klacht wil voorleggen aan een onafhankelijke beoordelaar. Die mogelijkheid heeft u. De Cederscholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
E info@gcbo.nl

Een klacht kan rechtstreeks schriftelijk bij de GCBO worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van de klacht als u dat wenst. Onze externe vertrouwenspersoon bij Ceder is mevrouw Heleen de Jong. Zij is bereikbaar via 06-25024555 en info@heleendejongadvies.nl.