Afspraken op het HLZ

Onze schoolregels

Op het HLZ vinden we het belangrijk dat iedereen met plezier naar school komt. Daarom hechten we aan een positieve en veilige sfeer in de klas en in het gebouw. Gelukkig weet iedereen zelf wat daarvoor nodig is. Je gedraagt je rustig en je houdt je aan de aanwijzingen van de docent.

Behandel de medewerkers en je medeleerlingen zoals je zelf graag behandeld wilt worden: aardig en beleefd.

Voor de dagelijkse gang van zaken is het verder belangrijk dat:

 • Je petten e.d. bij binnenkomst in de school in je tas doet. Jassen hang je over de stoel in het lokaal.
 • Zo is duidelijk dat je niet buiten op straat bent, maar in het schoolgebouw.
 • Je huiswerk hebt gemaakt voordat je naar de les gaat.
 • Zo ben je goed voorbereid op de les en leer je maximaal van de uitleg van de docent. Zeker weten dat je dat terugziet in de cijfers die je behaalt.
 • Je op tijd in de les aanwezig bent.
 • Anders wordt de les telkens verstoord door leerlingen die later binnenkomen
 • Je startklaar bent als de les begint: leg je spullen (laptop, boeken en schrift) op tafel. Zorg ervoor dat je laptop helemaal is opgeladen aan het begin van de dag.
 • Zo zorgen we ervoor dat iedereen op hetzelfde moment begint en er tijdens de les niet nog gezocht moet worden naar spullen.
 • Je telefoon opgeborgen is in de telefoontas (vliegtuigstand) aan het begin van de les, tenzij de docent vraagt om hem bij de hand te houden.
 • Zo zorgen we ervoor dat je niet wordt afgeleid door je telefoon.
 • Je meewerkt om het lokaal, de school en de omgeving schoon en netjes te houden. Je eet of drinkt niet in de klaslokalen, tenzij de docent daarvoor toestemming geeft.
 • Niemand vindt het fijn om in een troeperige omgeving te werken, het is bovendien ongezond.
 • Je tijdens een tussenuur een plekje zoekt waar je kunt verblijven. Wil je studeren? Ga dan naar de studiezaal, daar zijn begeleiders die je de lesstof extra kunnen uitleggen. Wil je even ontspannen, ga dan naar de Biels of naar buiten.
 • Als jij een tussenuur hebt, hebben andere leerlingen les, dus als het onrustig is op de gangen hebben zij daar last van.


Het HLZ ligt in een mooie buurt waarin we samenleven met omwonenden en winkeliers. Het is voor de relatie met onze buurt van belang dat je je gedraagt als een ambassadeur van de school. Je doet dit door
- je fiets in de daartoe bestemde fietsenrekken te zetten en bromfietsen op de daartoe bestemde plaatsen en niet elders in de buurt.
- niet in portieken van de omringende huizen en gebouwen te kome en niet op vensterbanken of bankjes van buurtbewoners te gaan zitten.

  Daarnaast hebben we nog enkele andere verwachtingen:

   • We verwachten dat op en rond de school het gebruik en het in bezit hebben of het verhandelen van drugs niet voorkomt.
   • We verwachten dat leerlingen ervoor zorgen dat niemand aanstoot kan nemen door het gedrag, taalgebruik en kleding.
   • Wij verwachten en stimuleren dat leerlingen niet roken; roken mag in ieder geval nooit in het zicht van de school of leiden tot overlast.
   • Wij verwachten dat leerlingen niet onder invloed zijn van drank of drugs, goed onderwijs is dan niet mogelijk
   • Wij verwachten dat als iemand iets vindt, dat niet van hem is, hij of zij dit onmiddellijk brengt bij een lid van de schoolleiding of bij de conciërge.
   • Wij verwachten dat leerlingen geen vuurwerk in hun bezit hebben en/of afsteken in en rond de school.
   • We verwachten dat onze leerlingen niet intimideren, discrimineren, of handtastelijkheden plegen.

  Regels beeld- en geluidsopnames

  1. Het is niet toegestaan geluids- en beeldopnamen te maken tijdens de les en ook niet ongevraagd buiten de les.
  2. Het ongevraagd maken van deze opnamen en/of online plaatsen van beeldmateriaal waarvoor geen toestemming is verleend, tasten de integriteit en veiligheid aan van de betrokkenen, is daarom niet toegestaan en leiden te allen tijde tot sancties.

  Telefoon in de les

  Als een leerling zijn telefoon gebruikt in de les zonder dat de docent daar expliciet toestemming voor heeft gegeven, dan kan de telefoon door de docent worden ingenomen. De telefoon kan dezelfde dag weer worden opgehaald om uiterlijk 16.30 uur. Hetzelfde geldt voor iPods en/of andere geluidsapparatuur. Een leerling die zijn spullen weigert af te geven kan niet in de les blijven.

  Te laat in de les

  Leerlingen behoren aan het begin van de dag en aan het eind van de pauzes in de klas te zijn. Bij de andere uren wordt rekening gehouden met de tijd die nodig is om van lokaal te wisselen. Leerlingen die te laat zijn, melden zich bij de balie in de conciërgeloge en krijgen een briefje, waarmee ze toegang hebben tot de les. We vertrouwen er op dat alle leerlingen op tijd op school en in de les willen zijn. Verreweg de meeste leerlingen lukt dit ook. Het kan echt een keer tegenzitten met op tijd komen (brug open, fiets lek, vertraging tram, wekker niet etc. etc. etc.). We accepteren dat dit incidenteel kan voorkomen. We willen met zorg en sancties voorkomen dat incidenten structureel worden.

  Aanbrengen van schade

  Wanneer je schade aanbrengt aan gebouw, leslokalen, leermiddelen, meubilair en dergelijke, worden de kosten door je ouders(s)/verzorger(s) dan wel door jezelf betaald. Zolang de gemaakte kosten niet zijn vergoed, kan je de toegang tot de lessen door de rector worden ontzegd. Wij gaan ervan uit dat iedere ouder/verzorger een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal van of schade aan eigendommen van leerlingen.

  Absentie en verzuim

  Het is wettelijk gezien niet toegestaan om lessen te verzuimen zonder geldige reden. Afgezien van de wet vinden wij het belangrijk dat uw kind alle lessen volgt, om zich goed voor te kunnen bereiden op toetsen en examens. 

  Leerlingen mogen nooit zonder toestemming van school naar huis gaan wanneer zij ziek zijn. Als een leerling onder schooltijd ziek wordt, gaat hij eerst naar de leerjaarcoördinator of een ander lid van de schoolleiding. Indien er niemand aanwezig is, gaat uw kind naar de conciërge. Heeft de leerling dezelfde dag nog een toets? Dan moet er eerst met de desbetreffende docent of leerjaarcoördinator een afspraak gemaakt worden voordat de leerling naar huis gaat. 

  Komt uw kind niet naar school? Dan moet afwezigheid vooraf telefonisch (020-6627983) of via e-mail (absentie@hlz.nl) gemeld worden. Als u een mail stuurt, is het belangrijk om een 06-nummer te vermelden waarop u bereikbaar bent. Hierbij gelden de volgende regels:

  • Ziekte meldt u tussen 8.00 en 9.30 uur op de eerste dag van afwezigheid. 
  • Op elke ziektedag belt u naar school of stuurt een mail naar absentie@hlz.nl. Een betermelding op de eerste dag van terugkomst wordt ook op deze manier bevestigd. 
  • Mocht het niet lukken om medische afspraken buiten schooltijden te plannen, dan dient de afspraak minimaal een dag vooraf op bovenstaand telefoonnummer te worden gemeld of middels het mailadres absentie@hlz.nl
  • Verlof voor het bezoeken van open dagen op universiteiten en voor andere studie- en beroepsgeoriënteerde voorlichtingsbijeenkomsten moet van tevoren worden aangevraagd bij de decaan.
  • Voor bijzonder verlof kunt u een aanvraagformulier downloaden via onze website. De afdelingsleider beoordeelt of er een akkoord kan worden gegeven https://hlz.nl/verzuim-en-verlof/?keyword=aanvraagformulier  
  • Voor buitengewoon verlof gelden bepaalde criteria. Buitengewoon verlof kan alleen aangevraagd worden in verband met werk als zelfstandige of werknemer, waarbij niet in de zomervakantie vrij kan worden genomen. Dit moet aangetoond worden met een (werkgevers-)verklaring. Buitengewoon verlof kan ook worden aangevraagd als er sprake is van een medische of sociale noodzaak voor extra verlof met het gezin. Bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders kunnen leerlingen één dag verlof krijgen. Buitengewoon verlof moet aangevraagd worden bij de leerjaarcoördinator en minstens zes weken van tevoren schriftelijk worden ingediend. Het aanvraagformulier kunt u downloaden via onze website. https://hlz.nl/verzuim-en-verlof/?keyword=aanvraagformulier
  • Afwezigheid die vooraf niet juist gemeld is, wordt niet achteraf administratief aangepast.

  Wij hebben op school een verzuimcoördinator aangesteld om verzuim te monitoren en in te grijpen als dit nodig is. Zij werkt nauw samen met de leerjaarcoördinator en de reguliere leerplicht. Als er een patroon in de absentie ontstaat, zal zij in overleg met de leerjaarcoördinator ingrijpen door leerlingen op te laten roepen door de leerplichtambtenaar. Als er een oproep volgt, stelt zij ook de ouders op de hoogte middels de ELO. 

  Verwijdering uit de les

  Uitsturen is een uiterste consequentie. We streven er natuurlijk naar dat alle leerlingen volledige lessen kunnen volgen en dat docenten voldoende pedagogische handvaten hebben om hiervoor zorg te dragen. Mocht het toch nodig zijn een leerling uit de les te verwijderen, dan haalt de leerling een gekleurd uitstuurbriefje bij de balie (onderbouw) of bij mw. Nobel (bovenbouw). De docent geeft de leerling werk mee, dat op een rustige plek in school gemaakt kan worden. Aan het einde van de les meldt de leerling zich bij de docent met het ingevulde briefje en gaan zij het gesprek aan. Docenten zijn verantwoordelijk voor de consequentie van de uitstuur, wat betreft nablijven en/of in te halen (of extra) werk. Het gekleurde briefje wordt als het afgerond is in het postvakje van de mentor gelegd.

  Fraude

  In het Examenbesluit staat duidelijk geformuleerd hoe de school in het geval van fraude dient te handelen en welke maatregelen men kan/moet treffen.

  1. het opleggen van een hernieuwd examen;
  2. het toekennen van het cijfer 1 (een niet-herkansbare 1);
  3. het ongeldig verklaren van het werk;
  4. ontzegging van deelname of van verdere deelname, wat neerkomt op uitsluiting.