Onderwijs

Onderwijs

Het onderwijs aan het Hervormd Lyceum Zuid is erop gericht dat leerlingen het diploma bereiken dat aansluit bij hun wensen en mogelijkheden. Er wordt veel aandacht besteed aan studiebegeleiding en het ontwikkelen van studievaardigheden. Hierdoor versterken we de voorwaarden tot een succesvolle toekomst van onze leerlingen. Bij dit alles bieden we ruimte voor persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling van sociale vaardigheden, binnen een goede sfeer en een klimaat van samenwerking en prettige omgangsvormen.

Ons onderwijs is gericht op een brede algemene ontwikkeling en vorming. Dit laatste krijgt vorm in onder andere internationale uitwisselingen, stageweken in het bedrijfsleven en de maatschappelijke stage. We stimuleren de belangstelling voor exacte vakken, talen en maatschappijgerichte vakken. We realiseren ons dat we onze leerlingen niet alleen voorbereiden op een diploma maar ook op een actieve rol in de maatschappij die na onze school op hen ligt te wachten. Door bijvoorbeeld deelname aan maatschappelijke acties en zorgvuldig gekozen goede doelen geven we die voorbereiding vorm.

Daarnaast vinden wij de ontwikkeling van het cultureel en kunstzinnig bewustzijn erg belangrijk. Wij bieden Tekenen en Kunstbeschouwing als vak en aan excursies, museum- en theaterbezoek besteden we veel tijd en aandacht. Ook hierin willen wij als kleine, overzichtelijke en veilige school groot zijn.

Onderwijsvisie

Onze onderwijsvisie is als volgt: het HLZ biedt een leeromgeving waarin we werken vanuit vertrouwen en relatie. Iedere leerling krijgt de kans om kennis op zijn niveau te verwerven en zijn talenten te ontdekken en competenties te ontwikkelen. We zetten onszelf dagelijks in om leerlingen daarmee adequaat aan het schoolleven te laten deelnemen en hen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de maatschappij.

Het onderwijsprogramma is erop gericht dat de leerling in toenemende mate actief en zelfstandig leert. (Be)geleid zelfstandig is ons uitgangspunt. Het HLZ stelt zichzelf daarmee de opgave om bij de organisatie van het onderwijs, het uitvoeren van de lessen en het contact met de leerlingen en ouders doelgericht te werken. Dit wil zeggen dat we de schooltijd nuttig besteden en zorgvuldig omgaan met talent, energie en werktijd. Van de leerlingen wordt eveneens verwacht dat zij doelgericht met hun schoolcarrière bezig zijn: op tijd hun opdrachten inleveren, de juiste motivatie en werkhouding tonen en respect hebben voor elkaar en de docenten.

De betrokkenheid van ouders vinden wij belangrijk. Zij kunnen de motivatie in belangrijke mate stimuleren en leerresultaten daarmee bevorderen.  Wij geloven dat betrokkenheid van ouders bij het leerproces van kinderen de prestaties en het onderwijs ten goede komen. Om deze reden betrekken wij de ouders waar mogelijk bij de school, d.m.v. bijvoorbeeld Klankbordavonden, om zo met elkaar aan goed onderwijs te werken.

Hervormd – Christelijk

Het HLZ is een school op algemeen-christelijke grondslag, waar wij met en voor elkaar vormgeven aan eigentijds en toekomstgericht onderwijs. Wij staan open en hebben aandacht voor andere wereldgodsdiensten. Binnen het vak godsdienst wordt uiteraard aandacht besteed aan de christelijke godsdienst, maar er wordt ook aandacht gegeven aan andere bronnen van inspiratie en zingeving. Verder wordt onze christelijke identiteit uitgedragen tijdens vieringen zoals de kerstviering.

Mondiale bewustwording – Goede doel – Burgerschapsvorming

De school staat niet op een eiland, maar maakt deel uit van de wereld. Het mondiale venster en de ontwikkeling tot goed burgerschap horen bij het schoolleven en het curriculum op het HLZ. We willen het beste uit de leerlingen halen en hun focus op het positieve richten. Het HLZ kent jaarlijks een aantal goede doelen om actief onderwijs en schoolgaande kinderen in de derde wereld te ondersteunen en mondiale bewustwording te bevorderen.

Een activiteit binnen dit kader is de tweejaarlijkse grote actie. Een van onze leerlingen wordt uitgekozen om samen met leerlingen van andere scholen die aan dit project deelnemen, een bezoek te brengen aan de te steunen projecten en daarover op school verslag te doen.

Richtingen

Onze scholengemeenschap kent de volgende richtingen:

  • het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs), naast het reguliere vwo bieden we in de eerste drie leerjaren het universalis. Deze richtingen bereiden de leerlingen voor op een universitaire studie;
  • het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs), dat voorbereidt op het hoger beroepsonderwijs.

Derde leerjaar – Schoolloopbaanadvies en profielkeuze

De mentoren van het derde leerjaar hebben een belangrijke rol in het opstellen van het schoolloopbaanadvies, dat in het voorjaar wordt uitgebracht. Zij worden hierbij ondersteund door de decanen. Dit advies komt tot stand op basis van de wensen en mogelijkheden die iedere leerling heeft op het gebied van de profielkeuze voor het vierde leerjaar in relatie tot de vervolgstudie. Ook de ouders ontvangen een exemplaar van het schoolloopbaanadvies.

Lessentabellen - uren per week

Onderbouw jaar 1-3

VakAfkortingB1H2v2h3v3
AardrijkskundeAK2 2 2 2 2
BiologieBI2 3 3 2 2
DuitsDU 333 3
EconomieEC 2 2
EngelsEN33 2 3 3
FransFA3 3 2 3 3
Future mediaFM2
GodsdienstGDS 2 2 2 2
GeschiedenisGS2 2 2 2 2
Lichamelijke OpvoedingLO4 2 2 2 2
MentoraatMENT2 2 2 1 1
MuziekMU2 2 2
NatuurkundeNA 2 2
NederlandsNE4 33 3 3
RekenenREK1
ScheikundeSK 3 2
SpaansSP 3 3
TekenenTE2 2 2 2 2
TechnaTECHNA2 4 4
WiskundeWI4 3 3 3 3
Extra Nederlandse taalXT1

Universalis jaar 1-3

VAKAfkortingU1u2u3
Aarde en WereldAEW4 6 7
BetaBETA5 5 6
Lichamelijke opvoedingLO6 5 5
MentoraatMEN2 42
MultimediaMULT68 4
Moderne vreemde talenMVT6 28
NederlandsNE4 3
RekenenREK1
WiskundeWI4 4 3

Bovenbouw 4-6

VakAfkortingh4h5V4V5V6
AardrijkskundeAK3 3 3 3 3
BedrijfseconomieBECO3 2
BiologieBIOL4 4 3 3 3
Culturele kunstzinnige vormgevingCKV2 2
DuitsDUTL4 4 3 3 3
EconomieECON4 4 3 3 3
EngelsENTL3 4 3 3 3
FransFATL4 4 33 3
FilosofieFIL3 3 3 3 3
GodsdienstGDS 2 2
GeschiedenisGES3 3 3 3 3
Lichamelijke opvoedingLO2 2 2 2 2
MaatschappijleerMAAT 2 2
MentoraatMEN1 1 1 1 1
Management en OrganisatieMO 3 3 3
NatuurkundeNAT4 4 3 3 3
NederlandsNETL5 4 3 3 3
RekenenREK1 1
Spaans ElementairS-E3 3
ScheikundeSCHK3 3 3 3 3
SpaansSPTL 3 3 3
TekenenTEKB3 4 2 4 4
Wiskunde AWISA3 3 4 3 4
Wiskunde BWISB434 4 4
Wiskunde CWISC 4 3 3

Examenresultaten

Percentage geslaagden cursus 2017-2018
vwo: 88
havo: 75

Percentage geslaagden cursus 2016-2017
vwo: 86
havo: 86

Percentage geslaagden cursus 2015-2016
vwo: 95
havo: 87

Percentage geslaagden cursus 2014-2015
vwo: 98
havo: 86

Percentage geslaagden cursus 2013-2014
vwo: 83
havo: 96

Onze school organiseert jaarlijkse tevredenheidsenquêtes onder alle leerjaren

Leerlingenparticipatie

Leerlingenbelangen

De belangen van de leerlingen worden op verschillende manieren behartigd. In de eerste plaats door leerjaarvertegenwoordigers die in het periodiek overleg (POLS) met de leerjaarcoördinator driemaal per schooljaar overleg hebben. Uiteraard worden de leerlingenbelangen ook behartigd door de twee leerlingen in de Medezeggenschapsraad.

Klassenvertegenwoordigers

Aan het begin van het schooljaar kiest elke klas in de onderbouw twee vertegenwoordigers. Zij vertegenwoordigen de klas in het periodiek overleg met de school- en afdelingsleiding en bij het behartigen van de belangen van de klas in voorkomende gevallen.