Onderwijs

Inschrijving en toelating

U kunt uw kind aanmelden voor de brugklas van het HLZ als het een havo- of vwo-advies heeft. Bij de inschrijving volgen wij de door de gemeente Amsterdam voorgeschreven procedure. Meer informatie over die procedure kunt u hier vinden: https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voortgezet/]

Als uw kind de overstap wil maken van een andere school voor voortgezet onderwijs naar het HLZ, dan zijn daar enkele voorwaarden aan verbonden. Wij lichten u daar graag over in tijdens een gesprek.

Als uw kind toegelaten wil worden met een diploma vmbo-t, dan is het noodzakelijk een afspraak te maken met de leerjaarcoördinator en de decaan van havo 4. Met ingang van 1 augustus 2019 geeft een vmbo-t diploma toegang tot het havo met als enige voorwaarde dat het vakkenpakket moet aansluiten op de vervolgopleiding. Dat laatste is ter beoordeling van de decaan, leerjaarcoördinator en de afdelingsleider. Uiteraard moet er wel plaats zijn in de afdeling; dit wordt per schooljaar bekeken.

Onderwijs

Havo, vwo en Universalis

Het HLZ is een school voor havo en vwo. Binnen het vwo hebben wij een bijzondere onderbouwrichting: Universalis. Voor alle drie de afdelingen geldt dat wij sterk onderwijs bieden in de alfa-, bèta- én gammavakken.

Havo

Zit uw kind op de havo, dan bereidt het zich voor op een opleiding aan het hoger beroepsonderwijs (hbo). Een havoleerling is zowel met de theorie als met de praktijk bezig. Kennis die hij opdoet in de lessen past hij toe in levensechte situaties. De onderbouw van de havo duurt drie jaar. Aan het eind van de derde klas kiest uw kind een profiel. Hierbij krijgt hij hulp van de mentor en de decaan. 

In de bovenbouw gaan we dieper op de gekozen vakken in, bereidt uw kind zich voor op het eindexamen en is er veel aandacht voor de individuele manier van leren van elk kind. Uw kind loopt een week stage bij een bedrijf of organisatie. Dit helpt bij de keus voor een studierichting of beroep. In havo 5 is het tijd voor het eindexamen met bijbehorend profielwerkstuk.

Vwo

Op het vwo bereidt uw kind zich voor op het wetenschappelijk onderwijs (wo). Een vwo-leerling is theoretisch ingesteld en heeft een onderzoekende houding. Wij helpen uw zoon of dochter een analytisch denkvermogen te ontwikkelen en te leren argumenteren en interpreteren. Op het vwo leert uw kind naast Engels, Frans en Duits ook Spaans. De onderbouw van het vwo duurt drie jaar. Aan het eind van de derde klas kiest uw kind een profiel. Hierbij krijgt hij hulp van de mentor en de decaan. 

In de bovenbouw gaan we dieper op de gekozen vakken in, bereidt uw kind zich voor op het eindexamen en leert het verbanden zien tussen de verschillende vakken. Meer en meer gaat het om inzicht toe te passen in nieuwe situaties. We houden leerzame excursies, onder andere bij biologie en geschiedenis. In vwo 6 is het tijd voor het eindexamen met bijbehorend profielwerkstuk.

Universalis

Voor kinderen met een vwo-advies die extra uitgedaagd willen worden en meer willen leren en ontdekken, hebben wij Universalis. Universalis is een variant op het vwo waarbij we kinderen opleiden tot kritische en creatieve denkers. We bieden vakken geclusterd aan in zeven leergebieden: sport, Nederlands, wiskunde, aarde & wereld, bèta, moderne vreemde talen en multimedia. We toetsen minder en toetsen naast kennis ook op inzicht. Omdat sporten helpt beter te presteren, begint de Universalis-klas elke dag met een uur sport. Na drie jaar Universalis stroomt uw kind door naar de reguliere bovenbouw van het vwo. 

Toekomstbestendig onderwijs

Het onderwijs op het HLZ is toekomstbestendig. Dat betekent dat wij aansluiten bij de digitalisering en internationalisering die de wereld razendsnel veranderen. Ons onderwijs vergroot de kansen van onze leerlingen. 

Wij zetten erop in leerlingen digitaal vaardig te maken. Dat betekent dat ze kunnen omgaan met software-systemen en -programma’s, dat ze mogelijkheden zien maar ook dat ze begrijpen wat de risico’s zijn. Een van de manieren waarop we dit bereiken is door middel van het vak Future Media. Bij dit unieke vak leren leerlingen nieuwe technologieën toe te passen. 

Internationalisering houdt in dat wij leerlingen wereldwijs de wereld in willen sturen. Wij noemen dit Grenzeloos leren. Kennis krijgt meer betekenis voor uw kind als we feitelijk onderwijs koppelen aan tastbare ervaringen. Wij leren jongeren wat goed burgerschap is en maken hen bewust van de wereld om hen heen. Dit doen we onder andere door onze tweejaarlijkse grote actie voor een goed doel. 

Burgerschap

We dragen graag bij aan (wereld)burgerschapsvorming van onze leerlingen. We werken in al onze lessen aan socialisatie, zelfontplooiing en kwalificatie van onze leerlingen zodat zij als goede en kritische burgers worden voorbereid op de maatschappij en het vervolgonderwijs.

Bij burgerschapsvorming gaat het om de ontwikkeling van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en mensenrechten en het bijbrengen van de sociale en maatschappelijke competenties die leerlingen in staat stellen om deel uit te maken van en bij te dragen aan de samenleving.

Burgerschap kunnen leerlingen op onze school ‘oefenen’ in de vorm van een leerlingenraad of door deelname aan de MR. Ze mogen hun mening over de school, het onderwijs en het gekozen beleid delen en zo kunnen ze op een democratische manier invloed uitoefenen op keuzes die we maken binnen school. Ook in de zogenaamde POLS-gesprekken gaat de schoolleiding regelmatig in gesprek met vertegenwoordigers van de jaarlagen. We nemen de mening en standpunten van onze leerlingen serieus. Een van de actiepunten van de leerlingenraad is meewerken aan het vormen van een nieuw leerlingenstatuut. In dit statuut worden ook de wederzijdse verwachtingen vastgelegd en die dienen daarna als leidend. Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen door bijvoorbeeld op te treden als brugklascoach.

Wij willen leerlingen wereldwijs de wereld in sturen. Wij noemen dit Grenzeloos leren. Kennis krijgt meer betekenis voor uw kind als we feitelijk onderwijs koppelen aan tastbare ervaringen.

Onze leerlingen nemen deel aan de maatschappelijke stage om zoiets te betekenen voor hun medemens. Ook voeren we regelmatig actie voor goede doelen. Bij alle vakken hebben we aandacht voor maatschappelijke thema’s en de actualiteit. Bij het vak maatschappijleer komt dat expliciet aan de orde.

Tijdens de lessen godsdienst ten slotte, doe de leerlingen kennis op over religieuze stromingen en gaan ze met elkaar in gesprek over normen en waarden.

Blended learning (Hybride onderwijs)

Laptops zijn, naast de boeken, onderdeel van de beschikbare leermiddelen die een leerling op het HLZ dagelijks op school nodig heeft.

Leerlingen en docenten hebben de afgelopen jaren in de periode van het onderwijs op afstand samen de meerwaarde ontdekt van alle digitale mogelijkheden. We weten dat de meeste uitgevers vooral bezig zijn met het ontwikkelen van digitaal materiaal en dat boeken (folio) steeds meer als bijproduct worden gemaakt. De overstap naar laptops voor alle leerlingen is ook een stap om de school toekomstbestendig te maken. We vinden het ook belangrijk om ons onderwijs zoveel mogelijk ‘op maat’ te maken. In een digitale omgeving kunnen we lesstof op andere manieren aanbieden en meer variatie aanbrengen in de lessen. Zo kunnen we de stof beter laten aansluiten op leerstijl, niveau en tempo. Of er nu op school wordt gewerkt of thuis. Dat geeft meer flexibiliteit.

Op het HLZ blijven we voorlopig ook boeken gebruiken. Laptops zien we als een goed hulpmiddel om ons onderwijs nog beter te maken. De docent blijft in ons onderwijs een centrale rol spelen.

Reizen

Reizen neemt een belangrijke plek in ons onderwijs in. Reizen versterkt de onderlinge band. Door te reizen leert uw kind zich te redden in een onbekende omgeving en maakt het kennis met andere gewoonten. Een reis naar het buitenland biedt bovendien veel gelegenheid om te oefenen met een vreemde taal. 

In de brugklas gaat uw zoon of dochter op kennismakingskamp naar Heino. In de tweede klas bezoeken we de Ardennen. Leerlingen uit de derde klas gaan een dag naar Brussel of Antwerpen. In havo 4 en 5 vwo gaan we op studiereis naar Edinburgh, Nice, Berlijn of Sevilla. Tijdens de studiereizen verblijven we bij gastgezinnen. Leerlingen met Duits of Frans in het profiel gaan op uitwisseling met een school in Duitsland of Frankrijk. Daarnaast doen we met vijf andere Europese scholen mee aan een uitwisselingsproject vanuit Erasmus+. 

Sport en cultuur

Bij de algemene vorming die wij uw kind meegeven, horen ook sport en cultuur. Het HLZ biedt een excellent en gevarieerd sportprogramma. Ons programma vindt grotendeels plaats in onze eigen sportzalen in de school, maar ook op diverse sportaccommodaties buiten het schoolgebouw. We bieden een breed aanbod van sportieve activiteiten in recreatief en competitief verband. Teams van het HLZ gooien hoge ogen op competities tussen verschillende scholen.

Uw kind krijgt op het HLZ een breed cultureel programma aangeboden. Dit gebeurt zowel tijdens als buiten de reguliere lessen. Dit varieert van dansworkshops en voorstellingen, theater- en museumbezoeken tot het bijwonen van concerten. Op school worden het cultureel kerstcafé en het talentenfestival georganiseerd. Het HLZ heeft een filmtraditie en er worden vrijwel jaarlijks prijzen gewonnen in (inter)nationale competities.

Opleidingsschool

Het HLZ is lid van ROSA. ROSA is een groot samenwerkingsverband van vijftien VO-scholen in de regio Amstelland (driehoek Amsterdam – Haarlem – Mijdrecht) en zes Amsterdamse docentenopleidingen. De partners zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van eerste- en tweedegraads docenten. Dit betekent dat we jaarlijks zo’n twintig stagiaires, in verschillende fases van hun opleiding, een plek geven binnen de school. We doen dit omdat stagiaires fris onderwijs meebrengen, we zo talenten kunnen ontdekken en hopelijk verbinden aan de school en we doen dit omdat we dat als een maatschappelijke opdracht zien. Een van de zaken die we gaan oppakken is het zoeken naar afstudeeronderwerpen binnen de school. We helpen zo de stagiair en vinden antwoorden op vragen die we zelf hebben.

Lessentabellen

In onderstaande lessentabellen is aangegeven hoeveel les uw kind per week krijgt.

Onderbouw jaar 1-3

VakAfkortingB1H2v2HV2h3V3
AardrijkskundeAK222222
BiologieBI222222
DuitsDU32

2

33
EconomieEC

22
EngelsEN332

2

33
FransFA232

2

33
Future mediaFM222211
GodsdienstGDS22

2

GeschiedenisGS222222
Lichamelijke OpvoedingLO422222
MentoraatMENT211111
MuziekMU2222
NASKNASK2222
NatuurkundeNA

22
NederlandsNE333333
ScheikundeSK

22
SpaansSP22

3
TekenenTE222222
WiskundeWI

4

4

4

4

4

4
Kernbanduur
2111
Keuzeles 1 1 1 1
VakAfkortingB1H2V2HV2H3V3

Universalis jaar 1-3

VAKAfkortingU1u2u3 tv1U3 tv2
Aarde en WereldAEW46

8

6
BetaBETA5566
Lichamelijke opvoedingLO5544
MentoraatMEN2111
MultimediaMULT

5

5

2

4
Engels3222
Frans2133
Duits1233
Spaans1233
NederlandsNE3333
WiskundeWI

4

4

4

4

Bovenbouw 4-6

VakAfkortingh4h5V4V5V6
AardrijkskundeAK33333
BedrijfseconomieBECO33233
BiologieBIOL44333
Culturele kunstzinnige vormgevingCKV22
DuitsDUTL443

4

3
EconomieECON44333
EngelsENTL34333
FransFATL44343
FilosofieFIL33333
GodsdienstGDS

2

212
GeschiedenisGES33333
Lichamelijke opvoedingLO22222
MaatschappijleerMAAT2

2
MentoraatMEN

1

1111
Management en Organisatie


NatuurkundeNAT44333
NederlandsNETL44334
Spaans ElementairS-E33
ScheikundeSCHK33333
SpaansSPTL3

4

3
TekenenTEKB34244
Wiskunde AWISA

4

4

4

4

4
Wiskunde BWISB4

4

444
Wiskunde CWISC4

4

4

Wiskunde D wordt extern gegeven

Eindexamen

Het examenprogramma begint formeel in het vierde leerjaar. In dat jaar worden bepaalde vakken als onderdeel van het examen getoetst of afgerond. Binnen het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), dat iedere leerling ontvangt, wordt beschreven welke onderdelen er in het leerjaar aan de orde komen, hoe zij worden getoetst, wat hun gewicht is voor de bepaling van het overgangscijfer en wat eventueel het gewicht is binnen het Schoolexamen. Om te slagen, moet de leerling voldoen aan de eisen van afsluiting van alle vakken. Rond 1 oktober publiceren we de PTA’s op onze website

Het eindexamen bestaat uit twee gedeelten: het schoolexamen (SE) en het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE). Het schoolexamen strekt zich uit over twee (voor havo), respectievelijk drie leerjaren (voor vwo). Het bevat een aantal werken: het examendossier. De reglementen en procedures ten aanzien van het examen ontvangen leerlingen in de bovenbouw.

Percentage geslaagden cursus 2021 2022

vwo: 94

havo: 95

Percentage geslaagden cursus 2020-2021
vwo: 93

havo: 92

Percentage geslaagden cursus 2019-2020
vwo: 95

havo: 94

Percentage geslaagden cursus 2018-2019

vwo: 90
havo: 89


Percentage geslaagden cursus 2017-2018
vwo: 88
havo: 75


Percentage geslaagden cursus 2016-2017
vwo: 86
havo: 86