Ouders en de School

Samenwerking ouders en school

Als school werken we graag samen met u als ouders. De ervaring leert dat een gezamenlijke aanpak het beste werkt en in het belang van het kind is. Als school focussen we op kwalificatie, socialisatie en zelfontplooiing. Met die laatste twee thema’s zijn ouders van leerlingen ook vaak bezig. We hebben hierdoor een gezamenlijk doel. U als ouder ziet de sociale ontwikkeling van het kind het best. Daarom nemen we uw signalen serieus en gaan we met u in overleg. De school ziet ook in de zelfontplooiing van de leerlingen een grote rol voor ouders weggelegd.

Vanuit onze leidende principes geldt dat kinderen moeten leren hun eigen problemen op te lossen. Wij vragen u hen daarbij te helpen en hun ook de ruimte te bieden fouten te maken. Daar groeien kinderen van. We houden met ouders graag een kort lijntje, we maken dingen bespreekbaar en we zoeken in overeenkomsten in plaats van verschillen. Te allen tijden stellen we de ontwikkeling van de leerling centraal. Daar ligt voor ons als school, maar ook voor ouders, de hoofdtaak. 

Communicatie

De communicatie met u verloopt via de mentor, de leerjaarcoördinatoren en de afdelingsleiders. Er zijn ouder- en informatieavonden en er worden regelmatig nieuwsbrieven verstuurd vanuit de afdelingen en vanuit het HLZ als geheel. Het HLZ is te volgen via de website en via de sociale media. Dat laatste, Instagram, Facebook en Twitter, wordt onder ons toezicht beheerd door onze leerlingen. Via Magister kunt u de prestaties van uw kind inzien. 

Ouderparticipatie

We blijven weg van een wij-zij cultuur. We staat niet tegenover maar naast u als ouders en nemen uw input serieus. We vragen regelmatig om feedback door middel van tevredenheidspeilingen en enquêtes. De uitkomsten leggen we niet zomaar naast ons neer, we nemen de input mee in onze besluitvormingsprocessen. 

Om uw stem te horen zijn er ouderavonden, klankbordavonden en mentorgesprekken. Ter bevordering van de communicatie organiseert de centrale ouderraad twee ouderklankbordavonden per schooljaar. Tijdens deze bijeenkomsten staat een thema centraal en worden lopende zaken besproken. De ouderraad organiseert daarnaast ieder jaar een thema-avond rondom een opvoedkundig thema.

Wilt u nog actiever meepraten en meedenken over onze school, dan kunt u zich melden bij de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Organisatie in deze schoolgids.